Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które zwołuje się na dzień 10 czerwca 2015 r. godz. 1800 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ul. Zaułek Prosowy 1.

Zgodnie z § 95 ust. 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Każdy członek Spółdzielni ma prawo osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. 

Poniżej zamieszczamy planowany porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, dwóch Asesorów
  3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Komisji
  5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w składzie: Przewodniczący,  Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz  Komisji
  6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia , odbytego w dniu 25 czerwca 2014 r.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2014 r.
  8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM KSP
  9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni  za 2014 r.

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu  Spółdzielni

11. Omówienie zmian w Statucie SM KSP  i podjęcie uchwały w tej sprawie

12. Wolne wnioski

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

15. Zakończenie obrad.

Wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał wymienione w porządku obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy Szosie Chełmińskiej 56/ 4 od dnia 27 maja 2015 r. Każdy członek ma prawo zapoznać się z treścią tych dokumentów codziennie w godzinach od 12.oo – 14.oo, a w środy dodatkowo od godz. 17:oo – 18:oo.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie - projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony najpóźniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Zarząd SM KSP