Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ w Toruniu informuje  , iż w dniu 22 czerwca b.r  o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Spotkanie odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ul. Zaułek Prosowy 1.
Zarząd SM KSP

 

 

Zgodnie z § 95 ust. 2 Statutu Spółdzielni -  Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie   od liczby obecnych na nim członków. Każdy członek Spółdzielni ma prawo osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

 

Poniżej zamieszczamy planowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, dwóch Asesorów
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Komisji
 5. Wybór Komisji Mandatowo -  Skrutacyjnej w składzie: Przewodniczący,  Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz  Komisji
 6. Odczytanie i  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  Walnego Zgromadzenia ,  które odbyło się   w dniu   10 czerwca  2015 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni                           za  2015 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM KSP
 9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

     a/ zatwierdzenia sprawozdania   Zarządu Spółdzielni  za 2015 r.

     b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

     c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

           d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu  Spółdzielni

 1. Omówienie propozycji sporządzania  sprawozdania  finansowego  Spółdzielni  w formie   przewidzianej dla  

      jednostek małych,  w rozumieniu ustawy o rachunkowości  -  podjęcie    uchwały w tej sprawie

 1. Wybór delegata SM  KSP   na  Zjazd   Regionalnego  Związku  Rewizyjnego  Spółdzielni Mieszkaniowych                    

      w Toruniu  –  podjęcie uchwały

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 3. Zakończenie obrad.

 

       Wszystkie sprawozdania  oraz projekty uchwał wymienione w porządku obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy Szosie Chełmińskiej 56/ 4   od dnia 8 czerwca  2016 r. Każdy członek ma prawo zapoznać się                       z treścią tych dokumentów codziennie w godzinach  od 12.oo – 14.oo,  a  w  środy dodatkowo                                         od   godz.  17:oo – 18:oo.

   Członkowie  Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie -  projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony  najpóźniej  15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz  z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

 

                                                                                                            Zarząd    SM   KSP