Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

                                                                                                   Toruń,   ...............................

 

                                                            

 

                                                            Pani / Pan                   .....................................................                                                                      

 

                                                                                                ....................................................

 

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu zaprasza na  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które zwołuje się na dzień 13 czerwca 2018 r.  o godz. 1700   w  auli   I   Liceum Ogólnokształcącego  w Toruniu   ul. Zaułek  Prosowy  1.

 

   Zgodnie z § 95 ust. 2 Statutu Spółdzielni -  Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie   od liczby obecnych na nim członków.

   Każdy członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone jako załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności. Wszystkie pełnomocnictwa wpisywane są na listę pełnomocnictw, która zostanie odczytana po rozpoczęciu obrad, a po odczytaniu podlega zamknięciu. Szczegółowe informacje dotyczące udziału pełnomocnika można uzyskać w biurze Spółdzielni.

 

Poniżej zamieszczamy planowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, dwóch Asesorów
 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Komisji
 6. Wybór Komisji Mandatowo -  Skrutacyjnej w składzie: Przewodniczący,  Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz  Komisji
 7. Odczytanie i  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  Walnego Zgromadzenia ,  które odbyło się   w dniu   10 czerwca  2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni                           za  2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM KSP
 10. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

     a/ zatwierdzenia sprawozdania   Zarządu Spółdzielni  za 2017 r.

     b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

 1. c) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017

     d/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

            e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu  Spółdzielni

 1. Omówienie propozycji   zmian  w  Statucie  Spółdzielni  oraz  projektów  nowego  Regulaminu  Walnego Zgromadzenia i Regulaminu  Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał w tych sprawach
 2. Omówienie sprawy zamiany gruntów przy ul. PCK pomiędzy Spółdzielnią i Prezydentem Miasta Torunia – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 3. Informacja Zarządu o wykonaniu zaleceń z lustracji przeprowadzonej Spółdzielni w grudniu 2016 r.
 4. Wybór delegata SM  KSP  na  Zjazd   Regionalnego  Związku  Rewizyjnego  Spółdzielni Mieszkaniowych   w Toruniu  –  podjęcie uchwały
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Zakończenie obrad.

 

       Wszystkie sprawozdania  oraz projekty uchwał dotyczące spraw wymienionych w porządku obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy Szosie Chełmińskiej 56/ 4   od dnia 30  maja  2018 r., tj. 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  Każdy członek ma prawo zapoznać się z treścią tych dokumentów codziennie w godzinach  od 12:oo – 14:oo,  a  w  środy dodatkowo  od   godz.  17:oo – 18:oo.

Ponadto wyłożony  będzie projekt Statutu Spółdzielni uwzględniający  propozycje zawarte w uchwale  o zmianie dotychczasowego Statutu  oraz projekty nowych Regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, których uchwalenie jest objęte porządkiem obrad.

   Członkowie  Spółdzielni mają prawo zgłaszać – na piśmie -  projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem może być zgłoszony  najpóźniej  15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być podpisany przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

   Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz  z uzasadnieniem – nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

 

                                                                                                            Zarząd    SM   KSP