Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

 

 

 Regulamin  Rady Nadzorczej

 

Spółdzielni     Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu

 

 

 • 1

 

Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia                             16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze ( Dz. U. 2017. 1560 ze zm. ), ustawy z dnia                          15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. 2013. 1222 ze zm. ), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

 

 • 2

 

 1. 1. Do zakresu działania Rady należy:

1/ -  wybór i odwołanie Prezesa, Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu Spółdzielni,

2/ -  nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni poprzez:

 1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych
 2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnie praw jej członków
 3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów i członków Spółdzielni

3/ -  uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

4/ - ustalanie wysokości opłat za lokale

5/ -  podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i obciążania nieruchomości, nabycia zakładu, nabycia lub zbycia innych środków trwałych w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządzania,

6/ -  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

7/ -  rozpatrywanie skarg  i zażaleń na działalność administracji,

8/ -  zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 92 ust. 6 Statutu Spółdzielni,

9/ -  składanie Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych

10/ - podejmowanie uchwał co do wszelkich czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady,

11/ - uchwalanie regulaminów, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym, m.in. Regulaminu Prac Zarządu, Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Regulaminu funduszu remontowego, Regulaminu napraw i konserwacji wnętrz lokali, Regulaminu rozliczania poboru zimnej wody i użytkowania wodomierzy, Regulaminu rozliczania kosztów poboru energii cieplnej, Regulamin porządku domowego.

12/ - uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej
i kulturalnej

13/ - zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni

 

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada:

1/ może żądać od Zarządu oraz członków i pracowników   Spółdzielni  sprawozdań

    i wyjaśnień,

            2/ ma pełny wgląd w księgi i dokumenty Spółdzielni

            3/ ma prawo  sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 

 • 3

 

 1. Rada składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech  lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Kadencja Rady liczy się od daty Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do dnia Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru nowej Rady na następną kadencję.
 3. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba wskazana przez tę osobę prawną – choćby nie była członkiem Spółdzielni.
 4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
 5. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć spośród swoich członków osobę do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
 6. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 7. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 8. Osoba, która była członkiem Rady przez dwie kolejne kadencje może być ponownie wybrana do tego organu po upływie okresu obejmującego co najmniej jedną kadencję Rady.
 9. Pierwsze posiedzenie Rady, po wyborach, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia .
 10. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady, którzy tworzą  Prezydium Rady.
 11. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzenia.
 12. Członek Rady, który uchyla się od udziału w pracach Rady lub swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni może być na wniosek Rady odwołany przez Walne Zgromadzenie -  większością 2/3 głosów - ze składu Rady przed upływem kadencji.
 13. W razie ustąpienia członka Rady, odwołania go lub utraty mandatu wskutek pozbawienia ustania członkostwa w Spółdzielni lub nawiązania stosunku pracy                    ze Spółdzielnią, skład Rady uzupełnia się do końca kadencji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

                 

 • 4

 

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję  społecznie.

 

 

 

 

 • 5

 

 1. Członek Rady nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, w szczególności nie może uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
 2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę odwołania członka Rady w trybie przewidzianym w § 2 ust. 11.

 

 • 6

 

Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni,                chyba że nie ponosi winy za powstanie tej szkody.

 

 • 7

 

 1. Posiedzenia Rady   zwołuje   Przewodniczący   Rady,   a  w  razie  jego  nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady także na wniosek:

1/ - 2/5 członków Rady

2/ - Zarządu Spółdzielni.

 1. Posiedzenie Rady  zwoływane  w  trybie  określonym  w ust. 3 powinno się odbyć nie     

później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.

 1. W posiedzeniach Rady mogą  brać  udział  członkowie  Zarządu  Spółdzielni  oraz inne

            osoby zaproszone przez Prezydium Rady.

 1. Rada zobowiązana jest zaprosić na posiedzenie Członków Zarządu, jeżeli zbiera się  na               

      wniosek Zarządu Spółdzielni.

 1. Rada zobowiązana jest zaprosić na posiedzenie Członków Spółdzielni, których skarga

lub wniosek lub odwołanie ma być przedmiotem obrad.

 

 • 8

 

 1. Porządek obrad posiedzeń Rady, jako stałe punkty, powinien zawierać:

1/ odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

2/ sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych przez Radę zaleceń.

 1. Każdy Członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany  wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
 2. Decyzję o  wprowadzeniu  zmian  w  porządku obrad podejmuje Rada,  zatwierdzając  

       porządek obrad.

 • 9

 

 1. Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący lub inny wyznaczony przez niego członek Rady.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech  członków Rady.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się               głosy oddane za i przeciw uchwale.
 4. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, w razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos Zastępcy Przewodniczącego.
 5. Głosowanie tajne przeprowadza się przy powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu Spółdzielni oraz w innych sprawach  na żądanie co najmniej 3 członków Rady.
 6. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 • 10

 

 1. Rada składa Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, a także przedstawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 2. Roczne sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie Rady.
 3. Odmowa podpisania rocznego sprawozdania przez członka Rady powinna być umotywowana na piśmie, stanowiącym załącznik do sprawozdania.

 

 • 11

 

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, w tym co najmniej Przewodniczący ( lub Zastępca Przewodniczącego ) i Sekretarz Rady. . Uchwały z posiedzeń są wpisywane do rejestru uchwał Rady Nadzorczej.
 2. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady.
 3. Uchwały z posiedzeń są wpisywane do rejestru uchwał Rady Nadzorczej.

 

 • 12

 

 1. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni.
 2. Dokumenty związane z działalnością Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni.

 

 • 13

 

 1. Traci moc  Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu   uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli  Członków na mocy uchwały nr 9 /2005  z  dnia 8 czerwca 2005 r., zmieniony uchwałą nr 2/2007 Zebrania Przedstawicieli Członków SM KSP  w Toruniu z dnia 28 listopada 2007 r.  oraz uchwałą nr 7/2012  Walnego Zgromadzenia Członków SM KSP  w Toruniu z dnia 13 czerwca 2012 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia   przez  Walne  Zgromadzenie Członków   Spółdzielni  Mieszkaniowej  Komendy  Straży  Pożarnej                                  w  Toruniu uchwały w sprawie jego uchwalenia, to  jest z dniem …..  czerwca 2018 r.