Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N

 

Walnego    Zgromadzenia

 

Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu

 

 

 

 • 1

 

 Ustala się Regulamin Obrad Walnego  Zgromadzenia  Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

Niniejszy Regulamin określa tryb oraz sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

 • 2

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1/ - uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni

            2/ - wybór i odwoływanie członków Rady

3/ - rozpatrywanie sprawozdań Rady i Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach

4/ - uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków i  Regulaminu Rady Nadzorczej

5/ - udzielanie absolutorium dla członków Zarządu

6/ - podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat

7/ - podejmowanie uchwał w sprawie zbycia zakładu lub zbycia nieruchomości

8/ - rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie

9/ - podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni

10/ - rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady podjętych w pierwszej instancji

11/ - uchwalanie zmian statutu Spółdzielni

12/ - oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

13/- wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

14/ - podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych lub wystąpienia z nich

15/ - podejmowanie uchwał o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym gospodarczym oraz w sprawie zasad gospodarki finansowej tych osiedli

16/ - podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni                       ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań                        w tym zakresie

 • 3

 

 1. W obradach   Walnego  Zgromadzenia,  z  prawem  głosu,  mogą  brać   udział   wszyscy członkowie  Spółdzielni  oraz członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków .
 3. Jeżeli liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 osób, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części.
 • 4

 

 1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
 2. Do pełnomocnika i pełnomocnictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni.
 4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał złożony przy podpisywaniu listy obecności i dołączony do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 5. Treść pełnomocnictwa jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału w obradach.
 6. Wszystkie prawidłowo złożone pełnomocnictwa wpisywane są na listę pełnomocnictw. Lista ta zawiera w szczególności imię i nazwisko mocodawcy, adres jego lokalu w zasobach Spółdzielni oraz imię i nazwisko pełnomocnika. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia. Odczytanie listy powinno być uwzględnione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Po odczytaniu – lista pełnomocnictw podlega zamknięciu i od tej chwili w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą uczestniczyć pełnomocnicy nie ujęci na liście.
 7. Przepisu art. 36 3 Prawa spółdzielczego nie stosuje się.
 8. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
 9. Pracownik Spółdzielni może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu tylko jeżeli jest również członkiem Spółdzielni.
 10. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
 11. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście i równocześnie jako pełnomocnik innego członka; w takim przypadku przysługują mu dwa głosy i otrzymuje on dwa  mandaty do głosowania.
 12. Osoba małoletnia oraz osoba o  ograniczonej  zdolności   do   czynności prawnych bierze udział  w  Walnym   Zgromadzeniu   przez   swojego    przedstawiciela    ustawowego  lub 
 13. Członek Spółdzielni będący osobą prawną bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego pełnomocnika.
 14. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 15. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub z pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 • 5

 

 1. Obrady Walnego  Zgromadzenia  otwiera  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  lub Prezes   

      Zarządu albo osoba będąca członkiem Rady lub Zarządu i po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia odczytuje listę pełnomocnictw, a następnie  zarządza wybory Prezydium Walnego  Zgromadzenia  w składzie:

1/ przewodniczący

2/ sekretarz

3/ dwóch asesorów.

 1. W  skład   Prezydium   Walnego   Zgromadzenia  mogą  wchodzić wyłącznie członkowie

Spółdzielni, a nie mogą wchodzić  w nim zasiadać Członkowie Zarządu.

 1. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia  wybierani są w głosowanie jawnym  spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Prawo zgłaszania  kandydatów  do   Prezydium    Walnego    Zgromadzenia    przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Zgromadzenia .

 

 • 6

 

 1. Po przeprowadzeniu   wyborów   Prezydium   Walnego   Zgromadzenia,  otwierający  obrady przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu   Walnego 
 2. Do obowiązków Sekretarza Prezydium należy sporządzenie protokołu obrad Walnego Zgromadzenia, a także zabezpieczenie listy obecności i listy pełnomocnictw oraz dołączenie ich do protokołu.
 3. Każdemu z Asesorów Przewodniczący  może powierzyć czasowe  zastępowanie go                       w prowadzeniu obrad lub wykonywanie innych czynności zmierzających do prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

 

 • 7

 

Przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  rozpoczyna prowadzenie obrad od:

1/ odczytania  porządku  obrad podanego w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu

2/ poinformowania, czy  zgłoszone   zostały   przez  członków  Spółdzielni  wnioski                              

    w trybie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych  dotyczące

    zamieszczenia    dodatkowych   spraw   w   porządku   obrad.    W    przypadku

    skutecznego   ich   zgłoszenia  –  poddaje  te  wnioski  pod  głosowanie. Wnioski

    przyjęte  Przewodniczący  wpisuje do  porządku obrad, określając miejsce ich

    rozpatrzenia

3/ przyjęcia  wniosków  w  sprawie  porządku  obrad  –   Walne   Zgromadzenie  może 

    skreślić lub  zmienić  kolejność  rozpatrywania spraw  objętych  porządkiem  obrad

    albo   odroczyć    rozpatrzenie   niektórych   z   nich   do   następnego   Walnego

    Zgromadzenia

            4/ ponownego   odczytania  porządku  obrad,  jeżeli wprowadzono w nim zmiany,                         

                o których  mowa  w pkt  2 i 3

             5/ poddanie   pod  jawne  głosowanie  przyjęcia porządku obrad.

                w  którym  przyjęcie porządku  obrad następuje zwykłą większością głosów.

Wszystkie decyzje Walnego Zgromadzenia dotyczące porządku obrad zapadają zwykłą większością głosów. 

 • 8

 

 1. Walne Zgromadzenie wybiera komisje:

1/ Mandatowo - Skrutacyjną   -   w składzie 3 osób

2/ Uchwał i Wniosków     - w składzie 3 osób

 1. W skład komisji mogą wchodzić kandydaci zgłoszeni spośród wszystkich osób uprawnionych do wzięcia udziału w członków Spółdzielni obecnych na Walnym  Zgromadzeniu.
 2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada wymaganej liczbie członków komisji, wybory do składu komisji mogą odbywać się en bloc.
 3. Komisje, bezzwłocznie po ich wybraniu, konstytuują się, wybierając ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

 • 9

 

Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:           

1/ sprawdzenie, czy  Walne  Zgromadzenie  zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa   

    Spółdzielczego i Statutu Spółdzielni,

2/ ustalenie liczby osób uczestniczących w zebraniu, uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

2/ obliczanie  wyników  jawnych  głosowań  i  podawanie ich do wiadomości zebranych,

3/ sporządzanie  listy  zgłoszonych  kandydatów  w  wyborach  do  Rady Nadzorczej organów   Spółdzielni,   

4/  przeprowadzanie tajnych wyborów, obliczanie oddanych w nich  głosów oraz ustalanie  wyników wyborów.

 

 • 10

 

Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy:

1/ formułowanie    i   przedstawianie   Walnemu    Zgromadzeniu   ostatecznych    tekstów   

    projektów  uchwał

2/ rozpatrywanie  zgłoszonych  w   toku   obrad  wniosków i przedstawienie ich  Walnemu 

    Zgromadzeniu

 

 • 11

 

Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły, które przedstawiają Walnemu  Zgromadzeniu.

 

 • 12

 

 1. Obrady Walnego  Zgromadzenia  toczą się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad
 2. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady Walnego Zgromadzenia  referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub  osoba  upoważniona przez Zarząd Spółdzielni
 3. Po zreferowaniu spraw Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję.
 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji wg kolejności zgłoszeń.
 5. Jeżeli wystąpienie odbiega od tematu omawianej sprawy, Przewodniczący zwraca  mówcy uwagę, a jeżeli okaże się ona bezskuteczna, odbiera mu głos.
 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w tej samej sprawie zabierała już głos.
 7. Jeżeli mówca nie podporządkuje się decyzji Przewodniczącego lub zakłóca obrady w taki sposób, że nie jest możliwe dalsze ich prowadzenie – Przewodniczący podejmuje decyzję  o wykluczeniu go z obrad.  Od decyzji Przewodniczącego przysługuje wykluczonemu prawo odwołania się do Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 8. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego  Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, członkom Zarządu oraz referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji.

 

 

 • 13

 

 1. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego  Zgromadzenia  udziela głosu w sprawach formalnych.
 2. Za sprawę formalną uważa się wnioski o:

 1/ przerwę w obradach

 2/ ograniczanie czasu przemówień

 3/ zamknięcie listy mówców w danej sprawie

 4/ zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania

 5/ przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin

 6/ przeprowadzenie tajnego głosowania

 7/ i inne mogące mieć znaczenie dla zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad, jak np. wniosek o ponowne przeliczenie głosów

 1. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabrać głos tylko jeden uprawniony do głosowania uczestnik Walnego  Zgromadzenia   popierający wniosek i jeden przeciwny wnioskowi.
 2. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu, stosownie do ust. 3 , głosów za i przeciw wnioskowi, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.

 

 • 14

 

 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący   Walnego  Zgromadzenia udziela głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków w celu przedstawienia projektu uchwał oraz zgłoszonych do nich w toku dyskusji poprawek i wniosków.  w trybie art. 83                       ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
 3. Poprawki oraz uchwały z przyjętymi poprawkami przyjmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Prawo Spółdzielcze lub Statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów.

 

 • 15

 

 1. Podczas obrad Walnego   Zgromadzenia  głosowanie jest jawne.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz odwołania tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium, jeżeli wniosek o odwołanie zostanie złożony.
 3. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia także   w innych sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/5 członków Spółdzielni  osób uprawnionych do głosowania  obecnych na Walnym 
 4. Głosowanie jawne odbywa się nad każdą uchwałą oddzielnie przez podniesienie mandatu na wezwanie Przewodniczącego Zgromadzenia. Mandat do głosowania zawiera pieczęć Spółdzielni oraz kolejny numer mandatu i wręcza się go członkowi Spółdzielni i pełnomocnikowi członka Spółdzielni dopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu po podpisaniu listy obecności.
 5. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni, z oznaczeniem uchwały, której glosowanie dotyczy. Głosowanie tajne odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowie „za” – jeżeli uprawniony głosuje za podjęciem uchwały albo znaku X w kratce przy słowie „przeciw” – jeżeli uprawniony głosuje przeciwko podjęciu uchwały.
 6. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ustala i ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego Przewodniczący   Walnego  Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została podjęta.
 7. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale, a ilość osób które wstrzymały się od głosu wpisuje się do protokołu z obrad Walnego  Zgromadzenia.
 8. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że do podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i członka Zarządu w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 oraz innych przypadkach wskazanych w Statucie wymagana jest większość 2/3 głosów,  natomiast w sprawie likwidacji Spółdzielni – większość ¾ głosów.
 9. Osoba opuszczająca Walne Zgromadzenie powinna zawiadomić o tym Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i zwrócić mandat do głosowania.

 

 

 • 16

 

 1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni zgłaszanych na wezwanie Przewodniczącego Walnego  Zgromadzenia i wpisywanych na listę przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w kolejności alfabetycznej nazwiska, pod warunkiem wyrażenia przez kandydata zgody na kandydowanie. Zamkniętą listę kandydatów Komisja przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 2. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować:
 3. – członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. – osoby będące pracownikami Spółdzielni
 5. – osoby, które zasiadały w Radzie Nadzorczej przez ostatnie dwie kolejne kadencje
 6. Przed przystąpieniem do głosowania, osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie podpisują oświadczenie co do okoliczności, o których mowa w § 107 ust. 5 Statutu oraz dokonują krótkiej swojej prezentacji, w szczególności w zakresie:
 7. – dotychczasowej pracy w organach Spółdzielni
 8. – zatrudnienia w Spółdzielni
 9. – prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
 10. – pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią
 11. – zadłużenia wobec Spółdzielni
 12. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni dokonywane jest na kartach wyborczych przygotowanych przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną i opatrzonych pieczęcią Spółdzielni, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wszystkich zgłoszonych kandydatów. Wzór karty do głosowania stanowi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu uchwały.
 13. Głos uważa się za ważny w przypadku postawienia znaku X w kratce przy nie więcej niż pięciu nazwiskach kandydatów.
 14. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wręcza uprawnionym do głosowania karty wyborcze i po upływie wyznaczonego przez Przewodniczącego Zgromadzenia czasu na ich wypełnienie, zbiera karty do urny.
 15. Po zakończeniu oddawania głosów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym głosów nieważnych, liczbę oddanych głosów ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych.
 16. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 17. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co spowodowałoby przekroczenie liczby członków Rady określonej w Statucie, organu, do którego odbywają się wybory, przeprowadza się dodatkowe tajne głosowanie na tych kandydatów. Przepisy ust. 2 – 8 6 stosuje się tu odpowiednio.

 

 • 17

 

Wnioski i opinie zgłoszone w sprawach nie objętych porządkiem obrad  Walnego  Zgromadzenia  mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „ Wolne wnioski”.W sprawach wolnych wniosków może być przeprowadzona dyskusja  z ograniczonym czasem przemawiania, ustalonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszone wnioski i opinie   wpisuje się do protokołu bez głosowania.

 

 • 18

 

 1. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku
 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała jest skuteczna jeśli opowie się za nią 2/3 osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu w chwili jej podejmowania. Uchwała o przerwaniu obrad powinna określać termin zwołania kontynuacji Walnego Zgromadzenia oraz zobowiązywać Zarząd do poinformowaniu członków Spółdzielni o tym terminie poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych wszystkich budynków Spółdzielni.
 • 19

 

 1. Wykładni przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Prezydium Walnego 
 2. Decyzje porządkowe w toku obrad podejmuje Przewodniczący Walnego 
 3. Od decyzji Przewodniczącego każdemu z uczestników Walnego  Zgromadzenia  przysługuje odwołanie do Prezydium, którego decyzja jest ostateczna.

 

 • 20

 

 1. Z obrad Walnego  Zgromadzenia  sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać: datę obrad i porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, podstawowe dane liczbowe dotyczące sprawozdania finansowego, treść podjętych uchwał i podaniem liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, oświadczenia złożone do protokołu, itp.
 3. Lista obecności, lista pełnomocnictw i protokoły komisji stanowią załączniki do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia jest jawny dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Protokoły i inne materiały dotyczące obrad i głosowań przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres 10 lat.

 

 

 

 • 21

 

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowienia Statutu                      SM KSP  w Toruniu.

 • 22

 

 1. Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SM KSP w Toruniu uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków  SM  KSP  w Toruniu na mocy uchwały nr 3/2007 z dnia  28 listopada 2007 r.
 2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu w dniu 13 czerwca 2018 r. – uchwała nr ….. / 2018.