Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

KOMENDY  STRAŻY  POŻARNEJ

 

W  TORUNIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  …………………………………..........    3
 2. CZŁONKOWIE ………………………………………………………..     4

            III.      PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW  ………………………………    6

 1. USTANIE CZŁONKOSTWA  …………………………………………  12
 2. WPISOWE I UDZIAŁY ……………………………………………….   13
 3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE  …………………  14

            VII.     SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU       

                        MIESZKALNEGO    …………………………………………………..   15           

           VIII.    PRAWO ODĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  ……………………….   22

 1. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU   ……   26

           IX1.     ZAMIANA  LOKALI …………………………………………………..  31

           IX2.     ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

                       LOKALI     ……………………………………………………………… 32

            XII.     ORGANY SPÓŁDZIELNI   …………………………………………..   32

 1. WALNE  ZGROMADZENIE    ……………………………………   33
 2. RADA NADZORCZA …………………………………………….. 37
 3. ZARZĄD ………………………………………………………….    39
 4. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZĄDU ……………...    40

            XIII.    SPRAWY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ  ………………… …   41

            XIV.   LUSTRACJA ………………………………………………………….    43

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    ……………………………………  44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • l

Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

 • 2
 1. Siedzibą Spółdzielni jest Toruń.
 2. Terenem działania Spółdzielni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
 4. Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i gospodarczych.
 • 3
 1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
 2. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni i właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz ich rodzin poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych  lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
 3. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

l / - budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych

2/ -  skreślony

3/ - budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali
o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych

4/ - zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni lub nabyte                             na podstawie ustawy mienie jej członków.

 1. W ramach swojej działalności Spółdzielnia może także:

l/ - budować lub nabywać domy jednorodzinne w celu przenoszenia na rzecz członków własności tych domów

2/ - budować lub nabywać budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu

3/ - zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia, ani mienia jej członków
- na podstawie umowy zawartej z właścicielem ( współwłaścicielami ) tej nieruchomości

4/ - budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – na rzecz osób nie będących członkami Spółdzielni

 1. Dla realizacji swoich zadań Spółdzielnia:

1/ - nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w wieczyste użytkowanie

2/ - nabywa lub buduje domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze

3/ - prowadzi gospodarkę zasobami  mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym
i domami mieszkalnymi przejętymi w administrację

4/ - prowadzi zakłady budowlano-remontowe, zakłady produkcji pomocniczej oraz inne placówki usługowe - we własnym zakresie lub we współdziałaniu                                         ze specjalistycznymi organizacjami usługowymi

5/ - prowadzi działalność społeczno-wychowawczą, organizuje inicjatywy mieszkańców zmierzające do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania
w spółdzielczym budynku lub osiedlu.

 1. Spółdzielnia współdziała, na podstawie umów, z organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi, zajmującymi się problemami mieszkalnictwa. Może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki handlowe  i cywilne, a w przypadku społecznie i gospodarczo uzasadnionym - zawierać umowy w przedmiocie administrowania gruntami i budynkami mieszkalnymi.
 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 3. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 4. CZŁONKOWIE
 • 4
 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – z zastrzeżeniem ust. 4, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem Spółdzielni, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu
  z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 4. Osoba prawna może być przyjęta na członka Spółdzielni, jednakże osobie takiej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 5. Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania ( a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę ), ilość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, datę  przyjęcia w poczet członków  oraz datę ustania członkostwa.
 6. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka mają prawo przeglądać rejestr.
 7. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni musi odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy w programie inwestycyjnym Spółdzielni.
 8. Osoba pozbawiona członkostwa może być przyjęta ponownie w poczet członków Spółdzielni jeżeli ustaną przyczyny stanowiące podstawę pozbawienia jej członkostwa.
 • 4

 

 1. Członkiem Spółdzielni jest z mocy prawa osoba fizyczna, choćby nie  miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”
 1. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, dotyczący obowiązku złożenia deklaracji członkowskiej, stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.
 4. Przepis ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego  lub do ułamkowego udziału we własności garażu wielostanowiskowego, o których mowa w § 77.
 5. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:
 • nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa                  do lokalu mieszkalnego
 • nabycia ekspektatywy własności
 • zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej
 • upływu terminu jednego roku, o którym mowa w § 36 ust. 4, jeżeli przed upływem tego terminu jedna o osób, o których mowa w § 36 2 i 3  złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6
 • prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię,  o których mowa w § 36 ust. 4, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.
 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu  wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim lub dokonania wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim,  osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni. Osoba wybrana jest członkiem Spółdzielni od dnia doręczenia do Spółdzielni informacji o wyborze.
 2. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte przez kilka osób, z których choćby jedna jest już członkiem Spółdzielni, osoby te nie dokonują wyboru, o którym mowa w ust. 7.
 3. Członek Spółdzielni jest obowiązany zawiadomić Spółdzielnię                                       o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1-4 w terminie 7 dni od ich zaistnienia oraz złożyć w formie pisemnej informację zawierającą dane objęte zakresem rejestru członków,   o których mowa w   11.
 4. Zarząd Spółdzielni stwierdza nabycie członkostwa w stosunku do osób wymienionych w ust. 1 poprzez dokonanie wpisu w protokole z posiedzenia Zarządu. Wpis ten – dokonany na podstawie oryginałów dokumentów uzasadniających nabycie członkostwa – stanowi podstawę wpisu do rejestru członków.
 5. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania ( w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę ), adres do korespondencji – jeżeli jest inny, niż miejsce zamieszkania, adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje (lub będzie przysługiwać) członkowi tytuł prawny, PESEL osoby fizycznej, NIP osoby prawnej, imiona i nazwiska oraz datę urodzenia osób zamieszkujących w lokalu członka Spółdzielni, numer telefonu ewentualnie adres e-mail, a także zmiany danych w tym zakresie, datę powstania członkostwa  oraz datę ustania członkostwa.
 6. Jeżeli członek nie zawiadomi Spółdzielni o zmianie danych zawartych w rejestrze, uważa się, że dane te są aktualne.
 7. Członek Spółdzielni, jego małżonek, wierzyciel członka lub Spółdzielni mają prawo przeglądać rejestr.

 

 • 5
 1. Osoby przystępujące do Spółdzielni po zarejestrowaniu Statutu, podpisują deklarację członkowską i stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
 2. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd, mając na uwadze, że liczba członków oczekujących na lokal mieszkalny powinna odpowiadać liczbie mieszkań przewidzianych do budowy.
 3. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 4. Deklaracja winna zawierać:

1/ -  imię, nazwisko i miejsce zamieszkania przystępującego, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę

2/ -  ilość zadeklarowanych udziałów

3/ -  stwierdzenie, o jaki lokal się ubiega lub jaki lokal zajmuje

4/ -  dane dotyczące wkładów.

 1. Członek może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest, po jego śmierci, wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
 2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone podpisem członków Zarządu Spółdzielni na deklaracji członkowskiej, z podaniem daty uchwały o przyjęciu, ­w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 3. O swojej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 4. Decyzja odmawiająca przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji oraz zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie wniesienia - w terminie 14 ni od daty jej doręczenia - odwołania do Rady Nadzorczej . Odwołanie winno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady jest ostateczna.
 5. Zarząd Spółdzielni nie może odmówić przyjęcia w poczet członków:

1/ -  osoby, której przysługuje roszczenie na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych - jeżeli odpowiada ona wymaganiom Statutu, chyba że roszczenie to powstało w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni,
a przyczyny, które spowodowały wykluczenie dotyczą również z tej osoby

2/ -  właściciela lokalu, podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta

3/ -  osoby, która ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem własnościowego prawa do lokalu w drodze dziedziczenia lub umowy zawartej z osobą fizyczną, ­jeżeli odpowiada ona wymaganiom Statutu

4/ -  osoby, której małżonek jest członkiem Spółdzielni

5/ -  osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni ustało na skutek rozwodu lub unieważnienia - jeżeli deklaracja członkowska została złożona przed upływem roku od uprawomocnienia się wyroku

 1. Jeżeli zgłasza się kilku uprawnionych, o których mowa w ust. 9, wybór należy do Spółdzielni. W pierwszej kolejności powinien być uwzględniony wniosek małżonka ­o ile lokatorskie prawo do lokalu, względnie kwota wniesiona na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego były przedmiotem wspólności ustawowej.

 

 

 • 5

 

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, jest złożenie deklaracji członkowskiej.
 2. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo.  Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania ( a w odniesieniu do osób prawnych – ich nazwę i siedzibę ), adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania,  PESEL osoby fizycznej, NIP osoby prawnej, imiona                              i nazwiska oraz daty urodzenia innych osób korzystających z lokalu, numer telefonu ewentualnie adres e-mail oraz określenie lokalu, z którego nabyciem wiązać się będzie uzyskanie członkostwa. Za osobę nie mającą zdolności                           do czynności prawnych lub osobę  o ograniczonej zdolności do czynności prawnych – deklarację podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.
 3. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.
 4. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.              
 5. O uchwale w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
 6. Decyzja odmawiająca przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta przez Zarząd w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej oraz zawierać uzasadnienie uchwały i pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Decyzja Rady jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 7. Przepisy § 4 ust. 7 i 50 stosuje się odpowiednio.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 • 6
 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa są równe dla wszystkich członków.
 1. W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, członkowi przysługuje:

1/ -  uprawnienie do uzyskania lokalu na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu

2/ - uprawnienie do ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

3/ - prawo do korzystania - wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi - z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni

4/ - prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków
w sprawach związanych z jej działalnością

5/ - prawo wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni

6/ - prawo uczestniczenia z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia                            i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw

7/ - prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz odpłatnego otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem ust. 3

8/ - prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności

9/ -  prawo udziału w nadwyżce budżetowej

    - prawo udziału w nadwyżce bilansowej, zgodnie z podziałem dokonanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie

10/- prawo do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności

 

 1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób albo jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów - z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu - ponosi członek Spółdzielni, na żądanie którego następuje ich wydanie. Wysokość kosztów określa Zarząd.
 • 7
 1. Każdy członek Spółdzielni obowiązany jest :

1/ - wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały

      skreślony

2/ - uiszczać regularnie opłaty za korzystanie z lokalu lub garażu

3/ - dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia spółdzielczego i jego zabezpieczenie

4/ - przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu oraz opartych na nich regulaminów i uchwał organów Spółdzielni

5/ - uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową                        i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię

6/ - uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów

        skreślony

7/ - zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia                     na członka oraz o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłat                        za zajmowany lokal

 8/ - uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni

 9/ - przestrzegać regulaminu porządku domowego

10/ -utrzymywać swój lokal w należytym stanie

11/-korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym

12/ - uzyskać zgodę Zarządu Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu                           lub przeznaczenia lokalu bądź jego części, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu

   13/ - niezwłocznie udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę  oraz w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych                                     i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić dokonanie odczytu wskazań tych urządzeń

 

 1. Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu obowiązany jest ponadto do:

1/ uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal

2/ uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni

 

-  poprzez uiszczanie comiesięcznych opłat

 

3/ uczestniczenia w spłacie kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych na budowę jego mieszkania

 1. Do wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zalicza się w szczególności: opłaty związane
  z utrzymaniem nieruchomości ( np. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie budynku ), koszty centralnego ogrzewania, eksploatacji ogólnej, dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, eksploatacji dźwigów, wywozu nieczystości, instalacji technicznych ( elektryczna, domofonowa, TV SAT, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacyjna ), ubezpieczenia lokalu, energii elektrycznej, odpisy na fundusz remontowy oraz część kosztów zarządu ogólnego, przypadających na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, poniesionych w danym roku przez Spółdzielnię. Jednostkę rozliczeniową kosztów stanowi 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub jedna osoba zamieszkała w lokalu.

 1. Członek Spółdzielni, będący właścicielem lokalu, obowiązany jest także do:

1/    uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem jego lokalu

       uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i  utrzymaniem jego lokalu

2/ uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych

3/ uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni

 

 • poprzez uiszczanie comiesięcznych opłat

 

4/ - uiszczania - na żądanie Spółdzielni – wpłat na fundusz remontowy.

 1. Do wydatków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 zalicza się w szczególności: opłaty związane
  z utrzymaniem nieruchomości ( np. podatek od nieruchomości, oplata za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie budynku ), koszty centralnego ogrzewania, eksploatacji podstawowej , dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, eksploatacji dźwigów, wywozu nieczystości, instalacji technicznych (elektryczna, domofonowa, TV SAT, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacyjna ), ubezpieczenia lokalu, energii elektrycznej, odpisy na fundusz remontowy oraz część kosztów zarządu ogólnego, przypadających na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, poniesionych w danym roku przez Spółdzielnię. Jednostkę rozliczeniową kosztów stanowi 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub jedna osoba zamieszkująca w lokalu.

 1. Członek Spółdzielni, oczekujący na ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, obowiązany jest:

1/ - uczestniczyć w kosztach budowy lokalu poprzez wniesienie wkładu mieszkalnego lub budowlanego

             2/ - od  chwili   postawienia   mu  lokalu do   dyspozycji -  uiszczać    opłaty   określone                            

                w ust. 2 albo 4

6a.  Opłata  obciążająca członków Spółdzielni może być  pomniejszona  o  część kosztów,   

       która  została  pokryta  z  pożytków  i  innych   przychodów   Spółdzielni,  o których                              

       mowa   w § 3 ust. 7.

 1. Właściciel lokalu, nie będący członkiem Spółdzielni, obowiązany jest:

1/ uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych

2/ uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu

 

 • poprzez uiszczanie opłat na takich samych warunkach jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 i 7.

 

 1. 9. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni   - przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni –  z zastrzeżeniem par. 3 ust. 6 i 7

        skreślony

 1. 10. Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych

 z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.  Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni  oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

 

 • 71

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 7 ustalana jest na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali  oraz Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
 2. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z zastrzeżeniem ust. 3, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym dla poszczególnych nieruchomości.
 3. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody ( nadpłata lub niedobór ) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali – po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

 • 72

 

 1. Nie zalicza się do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości napraw i wymian wewnątrz lokalu w zakresie:
 1. naprawy i wymiany podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych
 2. naprawy okien i drzwi
 3. naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu, łącznie z wymianą tych urządzeń
 4. naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłocznego usuwania ich niedrożności
 5. malowania lub tapetowania ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów
 6. malowania drzwi i okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych – w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
 1. Naprawy i wymiany określone w ust. 1 obciążają użytkownika lokalu, niezależnie                         od wnoszonych przez niego opłat z tytułu korzystania  z lokalu.
 2. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu, powstałych z winy członka Spółdzielni lub osób z nim zamieszkałych, obciąża członka Spółdzielni.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków dotyczących utrzymania lokalu określa Regulamin napraw i konserwacji wnętrz lokali uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

 • 73

 

Naprawy i wymiany w lokalach oraz w częściach wspólnych nieruchomości, nie wymienione w § 72 są finansowane ze środków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.

 • 8
 1. Opłaty na rzecz Spółdzielni, związane z korzystaniem z lokalu oraz z utrzymaniem nieruchomości, wnosi się co miesiąc - do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry – za dany miesiąc.

      Opłaty na rzecz Spółdzielni, związane z korzystaniem z lokalu oraz z utrzymaniem nieruchomości, o których mowa w § 7 ust. 2-7,  wnosi się co miesiąc - do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry.

 • Za opłaty, o których mowa w ust. 1 solidarnie z członkiem Spółdzielni lub właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 1. Odpowiedzialność osób   wymienionych   w     1.1.  ogranicza się do wysokości opłat

należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

2.1. Od nie uiszczonych w terminie opłat Spółdzielnia pobiera odsetki za zwłokę w  wysokości ustawowej ustawowe odsetki za opóźnienie.

 1. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokalu, chyba że otrzyma do tego pisemne upoważnienie od Zarządu Spółdzielni.
 2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia lokalu do dyspozycji członka,
  a ustaje z dniem opróżnienia lokalu przez członka lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące i zdania lokalu do Spółdzielni.
 3. Na żądanie osoby wnoszącej opłaty, Spółdzielnia obowiązana jest przedstawić kalkulację wysokości tych opłat, zgodnie z zestawieniem rachunku zysków i strat za rok obrotowy w sprawozdaniu finansowym.
 4. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 5. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia winna zawiadomić osoby obowiązane do ich wnoszenia co najmniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

     Jeżeli zmiana wysokości dotyczy opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni (energia, gaz, woda i ścieki, odpady, itp.) – Spółdzielnia zawiadamia o niej osoby obowiązane do wnoszenia opłat co najmniej 14 dni przed terminem do ich wnoszenia, nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

 1. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa  na Spółdzielni. Jeżeli sąd uzna w wyroku, że podwyżka wysokości opłat była zasadna – choćby w części – osoba wnosząca pozew obowiązana jest do zapłaty na rzecz Spółdzielni różnicy w wysokości opłat od dnia ich podwyższenia przez Spółdzielnię.
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 oraz w par. 7 przeznaczone są wyłącznie na cele określone w tych przepisach.

 

 • 81

 

 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy  straży pożarnej – także przy jej udziale.
 1. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby. Z czynności tych sporządza się protokół.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić lokal Spółdzielni w celu:

            1/ - dokonania   okresowego,  a  w  szczególnie   uzasadnionych   wypadkach  również

                  doraźnego  przeglądu   stanu   wyposażenia   technicznego   lokalu  oraz   ustalenia

                  zakresu niezbędnych prac i ich wykonania

           2/ - zastępczego     wykonania     przez    Spółdzielnię    prac    obciążających    członka

                 Spółdzielni albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni albo osobę 

                 nie będącą  członkiem  Spółdzielni,  której  przysługuje spółdzielcze   własnościowe 

                prawo  do lokalu

 1. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu                         lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót,                                     po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 1. skreślony
 2. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są – za żądanie i koszt Spółdzielni – w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż                      12 miesięcy.
 3. W okresie używania lokalu zamiennego, członek Spółdzielni  bądź  osoba  nie będąca 

 członkiem  Spółdzielni,  której  przysługuje spółdzielcze   własnościowe  prawo  do lokalu  albo właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.

 1. Lokalem zamiennym jest lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.                     o ochronie praw lokatorów ( … ) .

 

 • 82

 

Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 • – ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją                        i utrzymaniem  tej nieruchomości, o których mowa w par. 7

  2 – ewidencję   wpływów    i   wydatków    funduszu  remontowego,  uwzględniającą     

       wszystkie    wpływy    i    wszystkie   wydatki    funduszu     remontowego    danej

       nieruchomości

 

 • 82

 

Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 • ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, o których mowa w § 7 ust. 2, 4 i 7
 • ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w § 114 ust.1 pkt 4. Ewidencja i rozliczenie funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.                                                                           
 1. USTANIE CZŁONKOSTWA
 • 9

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1/ - wystąpienia członka, któremu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu

2/ - wykluczenia członka

      skreślony

3/ - wykreślenia członka

               skreślony

4/ - śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - jej ustania

5/ - wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej prawomocnego orzeczenia sądu

6/ - zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 101 ust. 1 i 2

 • 10
 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie, za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.

    Właściciel lokalu, będący członkiem Spółdzielni może w każdym czasie wystąpić                              ze Spółdzielni za wypowiedzeniem.  Wypowiedzenie powinno być  złożone Zarządowi                    i być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

 1. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. W uzasadnionych wypadkach okres wypowiedzenia może zostać przez Zarząd skrócony.
 2. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni, uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.
 3. W razie zmiany przez członka miejsca zamieszkania i przystąpienia w nowym miejscu zamieszkania do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego - członek może wystąpić ze Spółdzielni bez uprzedniego wypowiedzenia, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji. W takim wypadku członkostwo ustaje w dniu złożenia takiej rezygnacji.

    skreślony

 • 101

 

 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą:
 • wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie
 • zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie
 • zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie
 • wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w § 42.
 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych  w  §52 i § 54. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy art. 108 b  ustawy z dnia 16 września 1982 r . – Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni, z tym że w sytuacji określonej w § 52 ustanie członkostwa następuje  z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w § 52 ust.1, natomiast w przypadku wymienionym w § 54 – z dniem wyodrębnienia własności ostatniego lokalu.
 2. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni  więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali.
 3. Zasada określona w ust. 3 ma odpowiednie zastosowanie również do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.
 4. Członek Spółdzielni, któremu w dniu 9.09.2017 r.  nie przysługiwało spółdzielcze  prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, a także roszczenie                                 o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5  Zarząd Spółdzielni stwierdza utratę członkostwa poprzez dokonanie wpisu w protokole                       z posiedzenia Zarządu. Wpis ten – dokonany na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających ustanie członkostwa – stanowi podstawę dokonania zmian  w rejestrze członków.
 • 11

 

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.
 2. W szczególności, przyczyną wykluczenia członka ze Spółdzielni może być:

1/ - świadome działanie członka na szkodę Spółdzielni

2/ - poważne wykroczenie przeciwko ogólnym zasadom współżycia społecznego

3/ - uporczywe naruszanie postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, a w szczególności nie wykonywanie istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni

4/ - świadome wprowadzenie Spółdzielni w błąd, w celu nabycia określonych uprawnień

5/ -      zaległość pieniężna w stosunku do Spółdzielni, przekraczająca kwotę sześciokrotnych miesięcznych opłat czynszowych.

6/- wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu

7/ -  przez swoje niewłaściwe zachowanie – czynienie uciążliwym korzystanie z innych lokali

    8/- wykorzystywanie dokumentów uzyskanych ze Spółdzielni w sposób mogący      narazić  Spółdzielnię  na powstanie  szkody

 

 • 11 skreślony
 • 12
 1. Członek Spółdzielni, nie wykonujący obowiązków statutowych, z przyczyn przez niego niezawinionych, - może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków.
 2. Wykreślenie z rejestru członków może nastąpić w szczególności, gdy  członek:

1/  - nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym w Statucie

2/ - utracił  spółdzielcze  prawo do  lokalu  w wyniku podziału majątku, mocą którego,     

      prawo to przypadło byłemu małżonkowi członka

3/ - zbył spółdzielcze własnościowe prawo  do lokalu – jeśli było to jego jedyne prawo

                  do lokalu w Spółdzielni – i nie złożył rezygnacji z członkostwa

4/ - utracił spółdzielcze lokatorskie prawo lokalu wskutek uchwały Spółdzielni  –  jeśli     

      było to jego jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni

5/ -utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym  

     jeśli było to jego jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni

6/ - zbył  prawo  odrębnej własności lokalu – jeśli było to jego jedyne prawo do lokalu  

      w Spółdzielni -  i nie złożył rezygnacji z członkostwa

7/ - podlega wykreśleniu w wyniku orzeczenia sądowego

8/ - jest   właścicielem  lokalu  w  budynku, o  którym  mowa  w  par.  52  i  większość

      właścicieli   lokali   podjęła   uchwałę   o   powierzeniu   zarządu    nieruchomością 

      wspólną podmiotowi innemu niż Spółdzielnia

 • 12 skreślony
 • 13

Uchwałę o wykluczeniu członka lub wykreśleniu go z rejestru członków podejmuje Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu.

 1. Zarząd powinien zaprosić zainteresowanego członka na posiedzenie Rady, na którym ma być rozpatrywany wniosek o jego wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków. Zaproszenie to winno być doręczone co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady. Jeżeli mimo zawiadomienia, członek nie przybędzie na obrady, Rada może rozpatrzyć wniosek bez jego udziału.
 2. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego listem poleconym - w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały. Zawiadomienie winno zawierać także uzasadnienie takiej uchwały oraz pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania.
 3. skreślony
 • 13 skreślony
 • 14
 1. Osobie wykluczonej   ze   Spółdzielni,   względnie   wykreślonej   z   rejestru  członków

        przysługuje prawo:

  1/ - wniesienia   odwołania   do   Walnego  Zgromadzenia,  w   terminie  30  dni  od  daty

        doręczenia  jej   zawiadomienia  o  podjętej   przez  Radę  Nadzorczą  uchwale  w  tej

         sprawie  albo

   2/ - zaskarżenia  uchwały do sądu w terminie sześciu tygodni d dnia doręczenia uchwały    

        Rady Nadzorczej z uzasadnieniem

 1. Odwołanie - o ile zostało wniesione w przepisanym terminie - powinno być rozpatrzone na

      najbliższym    Walnym    Zgromadzeniu,   pod   warunkiem,  że   między    datą    złożenia

      odwołania a datą zwołania Walnego  Zgromadzenia istnieje odstęp co najmniej 30 dni.

      Członek  Spółdzielni  ma  prawo  popierania  swojego  odwołania podczas obrad Walnego     

      Zgromadzenia.  Do   wniesienia   odwołania  i  jego    rozpatrzenia   stosuje   się   przepisy 

      o  postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 1. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć także odwołanie wniesione po terminie,   określonym w ust. 1, jeżeli odwołujący się usprawiedliwił opóźnienie wyjątkowymi okolicznościami.
 2. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane odwołanie, osoba odwołująca się winna być zawiadomiona - pod wskazanym przez siebie adresem
  ­- co najmniej na 21 dni przed wyznaczoną datą obrad.
 3. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia doręcza odwołującemu się w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
 4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie – sześciotygodniowy  termin do zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej  do sądu biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej  
 5. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1/- bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej -                 chyba że przed upływem tego terminu członek wniósł odwołanie od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia

2/ - bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia – jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia tej uchwały do sądu

3/ - bezskutecznego upływu terminu zaskarżenia do sądu uchwały  Walnego Zgromadzenia

4/ - prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej  lub Walnego Zgromadzenia

 

 • 14 skreślony
 • 15
 1. Członka zmarłego wykreśla skreśla się z rejestru członków, ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
 2. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy - w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego - powinni ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd, przy zastosowaniu przepisów kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.
 3. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni, skreśla się z rejestru członków - ze skutkiem od dnia jej ustania.
 4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 3 Zarząd stwierdza wymienione w nich okoliczności na swoim posiedzeniu i dokonuje wpisu w rejestrze członków.
 5. WPISOWE I UDZIAŁY
 • 16
 1. Wpisowe ustala się w wysokości 1/4, a udział w wysokości 100%
  minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie  z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 2. W przypadku gdy wpisowe lub udział regulowane są przez osobę przystępującą do Spółdzielni, której małżonek jest już członkiem Spółdzielni, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 zmniejsza się o połowę.
 3. Osoba fizyczna obowiązana jest zadeklarować co najmniej jeden udział, a osoba prawna - co najmniej pięć udziałów.
 4. Wpisowe i zadeklarowane udziały są płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.
 5. Wpisowe zwiększa fundusz zasobowy Spółdzielni i nie podlega zwrotowi przy ustaniu członkostwa.
 6. Udziały tworzą fundusz udziałowy, nie są waloryzowane i podlegają zwrotowi przy ustaniu członkostwa. Roszczenie o wypłatę udziałów przedawnia się z upływem trzech lat od dnia ustania członkostwa.

     skreślony

 1. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE
 • 17

Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 • 18
 1. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze wszczyna się na wniosek członka.
 2. Każda odmowna decyzja Zarządu powinna zawierać jej uzasadnienie oraz pouczenie
  o trybie i terminie jej zaskarżenia, jak również o skutkach uchybienia tego terminu.
 • l 9
 1. Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, powinny być rozstrzygane przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia - chyba że przepisy szczególne przewidują inny termin.
 2. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej decyzji.
 3. Nie wniesienie odwołania w wyznaczonym terminie powoduje, że uchwała Zarządu staje się ostateczna.
 4. Odwołanie wniesione przez członka w terminie, powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Odpis uchwały Rady wraz z jej uzasadnieniem winien być doręczony odwołującemu się w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
 5. Uchwała Rady Nadzorczej, podjęta w trybie odwoławczym, jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
 • 20
 1. Od uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w pierwszej instancji, przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia - w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały.
 2. Odwołanie wniesione w terminie określonym w ust. 1, winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu - pod warunkiem, że zostało złożone co najmniej na 30 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
 4. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia doręcza odwołującemu się
  w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
 • 20 a
 1. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewątrzspółdzielczym – bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia, w którym organ odwoławczy rozpatrzył lub powinien rozpatrzyć odwołanie.
 2. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym - postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
 • 21
 1. Spółdzielnia doręcza pisma członkom listem poleconym, na adres ostatnio przez nich podany.
 2. Jeżeli z winy członka, który zmienił miejsce zamieszkania, nie zawiadamiając o tym Spółdzielni, pismo nie może być mu doręczone i zostaje przez pocztę zwrócone do Spółdzielni - doręczenie uważa się za dokonane skutecznie, z dniem dokonania zwrotu przesyłki do nadawcy.
 3. Spółdzielnia może również doręczać pisma członkom przez gospodarza domu, który obowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie dostarczenia przesyłki, w formie jej podpisania przez odbierającego korespondencję wraz z zaznaczeniem daty odbioru.
 4. Jeżeli członek Spółdzielni prześle do Spółdzielni pismo za pośrednictwem poczty elektronicznej, to uznaje się, że wyraża on zgodę na doręczanie mu pism przez Spółdzielnię również drogą mailową.
 5. Jeżeli pismo Spółdzielni o charakterze informacyjnym dotyczy tej samej sprawy i zawiera podobną treść, a przeznaczone jest dla więcej niż jednej osoby, doręczenia można dokonać poprzez włożenie pisma przez gospodarza domu do skrzynki oddawczej każdego z adresatów.

 

VII. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE

PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

 • 22
 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 2. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 • 23
 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Zarządem Spółdzielni umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy,                        o której mowa  w ust. 2.

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania , a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone
  w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni.

     Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania , a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w  Statucie Spółdzielni.

 1. Umowa powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej .
 2. Umowa spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
 • 24

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

 • 25
 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

     Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni  i jego  małżonka.

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może przysługiwać osobie prawnej.
 • 26

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego uprawnia do używania lokalu przez członka oraz osoby objęte umową zawartą ze Spółdzielnią,

 • 27
 1. Lokal mieszkalny oddany członkowi do używania może być wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkalne. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek członka Spółdzielni, Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części.
 2. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Zarządu Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu - choćby w części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym Spółdzielni.
 3. Umowy zawarte przez członka, dotyczące korzystania przez osoby trzecie z całego lokalu lub jego części, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 • 28

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności tego lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

 

 • 29

 

 1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
 2. Umowa o budowę lokalu, zawarta - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej, powinna zawierać w szczególności:

l/ -   zobowiązanie stron do zawarcia - po wybudowaniu lokalu - umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego  prawa do tego lokalu

2/ -  zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego, w części przypadającej na jego lokal - przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie - oraz skutki nie wywiązania się z tego obowiązku

3/ -  skreślony

4/ -  określenie zakresu rzeczowego robót, realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu

5/ -  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu

6/ -  szczegółowe określenie terminów płatności zobowiązań finansowych członka                      i skutków ich nie dotrzymania

7/ -  określenie warunków odstąpienia stron od umowy

8/ -  inne postanowienia uzgodnione przez strony.

 

 1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
 2. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
 • zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie
 • określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu
 • określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu
 • określenie warunków rozwiązania umowy o budowę lokalu.

 

 • 30

 

 1. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy.
 2. Wkład mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy całością kosztów budowy, przypadających na lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków.
 3. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy lokalu, członek obowiązany jest uczestniczyć
  w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami - w części przypadającej na jego lokal.
 4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

 1. Osoba, o której mowa w § 29 ust. 1 wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu, osoba, o której mowa w § 29 ust. 1 jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu  wraz z odsetkami  w części przypadającej na jej lokal.
 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
 • 31 skreślony
 • 32 skreślony
 • 33

 

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Statucie.
 2. Jeżeli prawo to przysługuje obojgu małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.
 3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

1/ - jeżeli członek, pomimo pisemnego upomnienia, nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania  szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza              w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu , czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali

2/ - jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat na rzecz Spółdzielni, a kwota zaległości obejmuje okres co najmniej 6 miesięcy

 1. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze dotyczące uchwały                          o wykluczeniu członka ze spółdzielni.

     Z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stanie się skuteczne, ustaje członkostwo a były członek zostaje skreślony  z listy członków Spółdzielni.

 

 

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo   do   lokalu   mieszkalnego   wygasa   z   chwilą    ustania  członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w Statucie.
 2. W przypadku:
 3. a) zaległości   z   zapłatą    opłat,  o  których  mowa  w    7  za  okres  co  najmniej                             

          6 miesięcy

 1. b) rażącego  lub   uporczywego   wykraczania    osoby    korzystającej    z    lokalu    

          przeciwko  obowiązującemu porządkowi domowemu

 1. c) niewłaściwego zachowania  osoby   korzystającej  z  lokalu lub jej domowników

        albo   gości,    czyniącego    uciążliwym     korzystanie    z     innych     lokali    lub                             

        z  nieruchomości  wspólnej

- Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 1. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w § 7, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji,  członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty wraz z odsetkami.
 2. W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
 3. Z chwilą, gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 4 stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa.  W przypadku,                      o którym mowa w ust. 4, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków  albo wobec obojga małżonków.

  

 • 331

 

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia – z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 i § 361 - ogłasza,  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia  opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej oraz wywieszenie ogłoszenia  w gablotach ogłoszeniowych na terenie Spółdzielni. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 2. Spółdzielnia może unieważnić przetarg bez podania przyczyn do momentu przeniesienia własności – bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników. Przetarg przeprowadza Zarząd, stosując  odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami – w części dotyczącej przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 3. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
 4. osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w przypadku o którym mowa w § 361
 5. osoba, o której mowa w § 36 ust. 2, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
 6. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
 1. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy  uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu  lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal  oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 7,                    a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 3.  Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 4 jest opróżnienie lokalu.
 4.  W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie                     ust. 1, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu.                                 W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni                         w tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu                                     na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w § 30.
 5. W   przypadku,  o   którym  mowa  w  ust. 8,  warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:
 • wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie
 • opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,                    do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę                 na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 7, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 2. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 8  oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię  kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 3. Umowa  o   ustanowienie    spółdzielczego     lokatorskiego    prawa     do     lokalu 

          mieszkalnego,   zawarta   z   inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego  lokalu,

          jest nieważna.

 1. Przez wniesienie  wkładu  mieszkaniowego,  o  którym mowa w ust. 11 rozumie się

          również     przedstawienie    przez     zobowiązanego     rozliczenia    z    wszystkimi 

          uprawnionymi do zwrotu  wkładu określonymi w ust. 8.

 

 • 34

 

     Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa - małżonkowie powinni, w terminie jednego roku, zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

     Były małżonek, nie będący członkiem Spółdzielni, powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo o lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 1. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając
  o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.

     Po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu, Spółdzielnia może podjąć uchwalę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo  do lokalu mieszkalnego.  Do momentu zawiadomienia Spółdzielni                 o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty,  o których mowa  w § 7.

 

 • 35

 

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien - w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka - złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli pozostały przy życiu małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy oraz pouczy go o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.

     Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu - może ona podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 1. Postanowienia ust. 1 nie naruszają uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

 

Z chwilą śmierci jednego z małżonków, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

 

 • 36

 

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
  w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 34 - roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują  dzieciom i innym osobom bliskim
  .

     skreślony

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
  w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa
  w § 35 - roszczenia o  przyjęcie  do  Spółdzielni  i  zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - przysługują: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w § 33, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa  do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

2a. Umowy,  o   których   mowa   w   ust.   2   zawiera   się   na   warunkach   określonych

      w dotychczasowej  umowie  o  ustanowieniu  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do

      lokalu  mieszkalnego lub w przydziale lokalu.

 2b. Osobą  bliską    jest   zstępny,   wstępny,  rodzeństwo,  dzieci rodzeństwa,  małżonek,  

       osoba   przysposabiająca  i   przysposobiona oraz osoba, która  pozostaje  faktycznie         

       we wspólnym  pożyciu.

 1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy
  o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ­małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z nim zamieszkać - przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy, zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

     Z chwilą przyjęcia uprawnionej osoby bliskiej w poczet członków Spółdzielni, osoba ta staje się strona umowy o budowę lokalu, wiążącej członka, którego członkostwo ustało.

 1. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 29 ust. 1, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – osobom bliskim, które miały wspólnie z tą osobą zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 2. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu - małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim członka, które miały wspólnie
  z nim zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni
  i zawarcie umowy.
 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy                      o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.                        W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona, o której mowa w ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu  wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają Spółdzielnię o treści rozstrzygnięcia. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 7.
 4. 5. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 - 3 konieczne jest złożenie ­w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

     W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała odpowiednio z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem.

     Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru  dokonuje Spółdzielnia.

 1. Po wyłonieniu uprawnionej osoby bliskiej, której przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – w miejsce osoby, z którą Spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu, a która zmarła w okresie oczekiwania na zawarcie z nią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – osoba bliska staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej wcześniej osobę zmarłą.
 2. 6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku osób uprawnionych, o których mowa w par. 36 ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu ustaloną zgodnie z par. 37  6 i 7.
 3. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku osób uprawnionych, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustalona zgodnie  § 331 ust. 4 i 5.
 4. Osobą bliską jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci  rodzeństwa,  małżonek, osoba przysposabiająca  i przysposobiona  oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym  pożyciu.

 skreślony

 

 • 361

 

 1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych            z eksploatacją i utrzymaniem jej  lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje roszczenie                          do Spółdzielni o ponowne  ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa                    do lokalu mieszkalnego, jeżeli  spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające                         z nieuiszczania opłat  wraz z odsetkami.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, członkostwo                       w Spółdzielni powstaje z dniem złożenia do Spółdzielni żądania ponownego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,                                    a Spółdzielnia spisuje z osobą uprawnioną umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o której mowa w § 29 – z tym zastrzeżeniem, że dotychczasowy wkład mieszkaniowy uznaje się za wniesiony zgodnie z tą umową.
 3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony  tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego na rzecz innej osoby jest opróżnienie  lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

 

 • 37

 

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – Spółdzielnia, z zastrzeżeniem par. 36, ogłasza - nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu – przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
 2. Zawiadomienie o przetargu następuje poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni oraz poprzez publikację ogłoszenia  w prasie  lokalnej.
 3. Zarząd Spółdzielni każdorazowo podejmuje decyzję, czy przetarg będzie miał charakter pisemny ( zgłaszanie ofert na piśmie ), czy  ustny ( aukcja ).
 4. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkowi, który nie ma tytułu prawnego do innego samodzielnego lokalu oraz zgłosi na piśmie gotowość zawarcia umowy                        o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu.
 5. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych , pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.  Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 6. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego  lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rozliczenia Wkładów.
 7. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków , potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal  oraz  kwoty zaległych opłat na rzecz Spółdzielni,  o których mowa w par. 7, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 8. Wypłata wartości rynkowej lokalu osobie uprawnionej powinna być dokonana przez Spółdzielnię w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygrała przetarg.
 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności 
 10. Rozliczenie z byłym członkiem lub ze spadkobiercami zmarłego członka z tytułu udziałów powinno być dokonane na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, a wypłata z tytułu udziałów powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia bilansu za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.
 • 37 skreślony
 • 38
 1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu.
 2. Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia byłemu członkowi lub jego bliskim innego lokalu.
 3. 3. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu albo jego części, o których mowa w par. 37 , jest opróżnienie lokalu.

     skreślony                                                                              

 • 381 skreślony
 • 39
 1. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

1/ - spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w par. 29 ust. 2 pkt 1, w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2

2/ - spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków

 3/ - spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1

 

 1. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 w terminie 3 miesięcy 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
 2. Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu - jeżeli brak jest osób uprawnionych, o których mowa w § 36 ust. 2 – jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym wypadku nie stosuje się § 36 ust. 6 oraz uznaje się, że wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 • 40

 

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego z nieruchomości  Spółdzielni nabywcą budynku lub udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu  mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie Kodeksu cywilnego. 

2.W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi lub zamieszkałym z nim razem dzieciom i innym osobom bliskim przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni. Przepis § 34 ust.2 stosuje się odpowiednio.

 1. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego  lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo  do lokalu mieszkalnego.

 

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo                   do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                                i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku nabycia prawa do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziału we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych  w tym budynku albo roszczenia o ustanowienie takiego prawa, stają się członkami tej spółdzielni, a  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje w stosunku                 do spółdzielni, która nabyła prawo do gruntu wraz z prawem własności  budynku     lub udziałem we współwłasności budynku. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w spółdzielni, której prawo do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się                  na nim budynku albo udziałem we współwłasności  tego budynku zostało zbyte.
 • 41 skreślony

VIII. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

 

 • 42

 

 1. 1. Z członkami Spółdzielni, ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
 2. Umowa o budowę lokalu, zawarta - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej, powinna zawierać w szczególności:

1/ -  zobowiązanie stron do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu

2/ -  zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego
w części przypadającej na jego lokal - przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie

3/ -  zobowiązanie członka Spółdzielni do uczestniczenia w innych, niż wymienione
w pkt 2, zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie

4/ -  określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenie wysokości kosztów budowy lokalu

5/ -  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu

6/ -  określenie rodzaju, położenia, powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych

7/ -  szczegółowe określenie terminów płatności zobowiązań finansowych członka oraz skutków ich nie dotrzymania

8/ -  określenie warunków wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron i skutków jej rozwiązania

9/ -  inne postanowienia, uzgodnione przez strony.

 

 1. Z osobą ubiegającą się  o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
 2. Umowa o budowę lokalu, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia – po wybudowaniu lokalu – umowy                        o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
 • zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu                     do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie
 • określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu
 • określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu
 • określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych
 • określenie warunków rozwiązania umowy o budowę lokalu
 • 43

 

 1. 1. Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy, przypadających na jego lokal.
 2. Jeżeli część kosztów sfinansowana została przez Spółdzielnię z kredytu zaciągniętego na budowę danego lokalu, członek obowiązany jest do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami - w części przypadającej na jego lokal.
 3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
 1. Osoba, o której mowa w § 42 ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie o budowę lokalu, w wysokości odpowiadającej całości kosztów  budowy przypadających na jej lokal.
 2. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na finansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
 1. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni                                  o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

                                                            

 • 44

 

Obowiązek zwrotu do Spółdzielni kosztów budowy nie dotyczy członków, którzy umowę
o budowę lokalu zawarli bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych i dotyczy ona zadań nie obejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

Przepisy  § 42 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 43 ust.  1 i 2 nie dotyczą osób, które zawierają umowę  o  budowę  bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nie obejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

 • 45
 1. Członek obowiązany jest Osoba, o której mowa w § 42 ust. 1 obowiązana jest wnieść wkład budowlany w całości przed zamieszkaniem w lokalu. Za zgodą Zarządu Spółdzielni, wkład budowlany może być wniesiony w formie zaliczki wpłaconej przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu. Wysokość zaliczki i rat oraz terminy ich płatności ustala Zarząd.
 2. Jeżeli po ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy powstanie różnica pomiędzy wysokością wkładu budowlanego, określonego w umowie a kwotą faktycznych kosztów budowy lokalu, obowiązany do zapłaty tej różnicy jest członek, któremu obowiązana do zapłaty tej różnicy jest osoba, której w chwili dokonania rozliczenia przysługuje prawo do tego lokalu.
 • 46

 

 1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu, o której mowa w § 42, powstaje roszczenie
  o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu".
 2. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna i wraz z wkładem budowlanym lub wniesioną jego częścią przechodzi na spadkobierców oraz podlega egzekucji.
 3. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
 4. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 42, powstaje ekspektatywa własności.
 2. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego  wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 3. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
 4. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • 47

 

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony w umowie postanowią inaczej .
 3. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek lub jego następcy prawni, z przyczyn leżących po ich stronie:

1/ -  nie wpłacili w terminie wkładu budowlanego lub innych obciążających ich zobowiązań finansowych związanych z budową

2/ -  nie przestrzegaj ą postanowień umowy, powodując, że dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienia odrębnej własności lokalu byłaby poważnie utrudniona  albo niemożliwa

 1. Członek może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy Spółdzielnia, z przyczyn leżących po jej stronie, realizuje umowę w sposób wadliwy lub przekracza w sposób istotny zastrzeżone w umowie terminy.
 2. Skutki wypowiedzenia umowy strony określają szczegółowo w umowie.

 

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię  lub osobę,  o której mowa w § 42.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę  o budowę lokalu, gdy osoba,  o której mowa w § 42, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie,                       nie wpłacili w terminie wkładu budowlanego lub innych obciążających ich zobowiązań finansowych związanych z budową albo nie dotrzymali innych   warunków umowy określonych w § 42, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych                          w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe       lub poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
 • 48
 1. Po wybudowaniu lokalu Spółdzielnia obowiązana jest zawrzeć z członkiem umowę
  o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

     Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 42 albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu.

 1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu na rzecz członka powinno nastąpić najpóźniej
  w terminie 3 miesięcy od wybudowania lokalu, a gdy na podstawie odrębnych przepisów wymagane jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – najpóźniej
  w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji w sprawie takiego pozwolenia.

     Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane  pozwolenie                        na użytkowanie – w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.

 1. Spółdzielnia powinna ustanowić odrębną własność lokalu już w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji, możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu oraz gdy takiego wcześniejszego ustanowienia żąda członek osoba uprawniona.
 2. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu może być zawarta przez Spółdzielnię
  z poszczególnymi członkami lub łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się
  o ustanowienie takiego prawa w danej nieruchomości.

     W tym drugim wypadku, umowa określa również wielkość udziałów we wspólnej nieruchomości, przysługujących członkom, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali.

     Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa – wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje na rzecz:

1/ -  członka Spółdzielni

2/ -  małżonków

3/ -  osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się
o ustanowienie takiego prawa

     Ustanowienie odrębnej własności lokalu  może nastąpić na rzecz  małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 42, które wspólnie z nią ubiegają się
o ustanowienie takiego prawa.

 • 49 skreślony
 • 50

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu, podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta.

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu, podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,                 w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy                      i licytanta,  z zastrzeżeniem § 4 i 5.

 • 51
 1. Właściciel lokalu, nie będący członkiem Spółdzielni, może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli Walnego Zgromadzenia.
 • 511

Przepisy §§ 42 – 51, dotyczące prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału  we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

 • 52
 1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków  oraz zarządu nieruchomością wspólną  będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art.  30 ust. 1a, 31 i 32 ustawy o własności lokali.

Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.                             o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

 

 1. Uchwała, o której mowa w ust, 1, nie narusza przysługujących członkom Spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.
 2. 3. Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym Spółdzielni, zaewidencjonowanych zgodnie z § 82 pkt 2, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego, o których mowa w § 114 ust. 1 pkt 4, według stanu na dzień ustania członkostwa.
 3. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do właściciela lokalu, który nie był członkiem Spółdzielni.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub w § 54 Spółdzielnia niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.
 5. Przez niezwłoczne rozliczenie rozumie się rozliczenie dokonane w terminie 14 dni                       od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok, w którym zaistniały  okoliczności, o których mowa w ust. 1                            i w § 54.
 6. Rozliczenie jest dokonywane na podstawie prowadzonej przez Spółdzielnię ewidencji funduszu remontowego.
 7. Rozliczenie polega na zwrocie właścicielom lokali niewykorzystanej nadwyżki funduszu remontowego lub żądaniu od właścicieli zwrotu niedoboru funduszu remontowego w danej nieruchomości.
 8. Właściciele lokali nie są uprawnieni do zgłoszenia innych roszczeń z tytułu funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości.
 9. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące  w określonym budynku lub osiedlu, na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy w formie ustnej  lub pisemnej.
 10. Potencjalna możliwość korzystania przez właścicieli lokali z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania, jest traktowana jako zawarcie umowy między Spółdzielnią i właścicielami lokali oraz zobowiązuje właścicieli do uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości.
 • 53 skreślony
 • 54

 

 1. 1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli lokali członkami Spółdzielni.
 2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

 

 1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.                        o własności lokali.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków  oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31   i art. 32  ustawy o własności lokali.
 3. W terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, Spółdzielnia zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej nieruchomości.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się przepisy § 52 ust. 3 i 4.
 5. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni wykonywany jest jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali – według zasad określonych w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy                                   o spółdzielniach mieszkaniowych.
 6. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o własności lokali, o którym mowa w ust. 5, nie narusza kompetencji organów Spółdzielni.

 

 • 55

 

 1. W zakresie nie uregulowanym w statucie oraz ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych ­ - do prawa odrębnej własności lokali stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

    W zakresie nie uregulowanym w Statucie do prawa odrębnej własności lokali stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 i 3 ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. Zarząd nieruchomościami wspólnymi, stanowiącymi współwłasność Spółdzielni, jest

wykonywany  przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, - choćby właściciele lokali nie byli członkami Spółdzielni.

    skreślony

 1. Nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali dotyczących wspólnoty mieszkaniowej i zebrania właścicieli – z zastrzeżeniem art. 24. 1  oraz art. 26.

    skreślony

 1. Uchwałę o zwiększeniu obciążenia właścicieli lokali z tytułu ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, nie znajdujących pokrycia w pożytkach i innych przychodach – podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości - obliczonej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 2. Z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, przeciwko właścicielowi, który:
 • zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat
 • wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
 • przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym

 występuje do Sądu Zarząd Spółdzielni - na wniosek większości właścicieli lokali                           w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

 Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

 

 1. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
 • 56

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 

 • 57

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli złoży on deklarację przystąpienia do spółdzielni. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 4. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy                            i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię  o nabyciu prawa.

 • 58
 1. Od dnia 31 lipca 2007 r. Spółdzielnia nie ustanawia spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, ani miejsc postojowych, położonych w budynkach wybudowanym na gruncie stanowiącym własność Spółdzielni lub oddanym jej w wieczyste użytkowanie. Wnioski o zawarcie umowy o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stają się po tej dacie wnioskami o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
 2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, po dokonaniu przez niego:

1/ - spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 2 i 3                              w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami,                      z zastrzeżeniem pkt 2

2/ - spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków

         3/ - spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1

 • 59 skreślony
 • 60 skreślony
 • 61
 1. skreślony
 2. 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, który odpowiada wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

     skreślony

 1. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 2. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu Spółdzielnia otrzymuje niezwłocznie od notariusza.
 3. skreślony
 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu.
 5. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
 • 62 skreślony
 • 63
 1. skreślony
 2. Wkład budowlany stanowi całość kosztów budowy przypadających na dany lokal.
 3. skreślony
 4. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wkład budowlany w całości przed zamieszkaniem w lokalu. W uzasadnionych przypadkach – za zgodą Zarządu Spółdzielni – wkład budowlany może być wniesiony w formie zaliczki wpłaconej przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu. Wysokość zaliczki i poszczególnych rat ustala Zarząd.
 5. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony lub zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, którym któremu w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • 64 skreślony
 • 65 skreślony
 • 66 skreślony
 • 67 skreślony
 • 68
 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni – w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku – wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych                z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy                                  o przeniesienie własności lokalu.

 

 1. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni.

 

 1. W razie śmierci jednego z małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 • 69
 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rozliczania Wkładów.

2.         Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 1. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie lokalu przez byłego członka. Postanowienia paragrafu 38 ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członka Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  Postanowienia § 38 ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 2. Przy dokonywaniu osobie uprawnionej wypłaty wartości rynkowej lokalu                               oraz rozliczenia z tytułu udziałów stosuje się odpowiednio zasady określone w par. 37                              8 i 10.

skreślony

 • 70

 

 1. W wypadkach gdy Statut przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a prawo to jest obciążone hipoteką – wówczas nie wygasa ono, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć  w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.
 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w par. 69 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

 

 • 71

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

 • 72

Zarząd Spółdzielni- na wniosek Rady Nadzorczej - może wystąpić do sądu z powództwem                            o sprzedaż własnościowego prawa do lokalu, jeżeli zachodzi choćby jeden z następujących przypadków:

 • długotrwałe zaleganie z opłatami, o których mowa w § 7 Statutu
 • rażące lub uporczywe wykraczanie przez osoby korzystające z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
 • niewłaściwe zachowanie się osób korzystających z lokalu, czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali lub nieruchomości
 • 73

 

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka Spółdzielni albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części.

2.Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 1. Umowy zawarte przez członka Spółdzielni albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w spawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
 2. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie całości lub części lokalu, do którego przysługuje członkowi Spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo                      do lokalu  nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części.
 3. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej okoliczności.
 4. Umowy zawarte przez członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w sprawie korzystania z lokalu lub jego części, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

 

 • 74
 1. Na pisemne żądanie członka, lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć  umowę przeniesienia własności lokalu - po dokonaniu :

         1/ - spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych                                                                                           z budową, w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami

              2/ -  skreślony

              3/ -  skreślony

                4/ -   spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w par. 7

 1. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną – chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzedni prawni.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni albo osobę, nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 3. Po śmierci członka albo osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności, określonym w ust. 1 - ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności garażu.  W tym wypadku uznaje się , że wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

 1. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
 • – spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami
 • – spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 7.

 

 1. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art.113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego  gruntu, na którym sama wybudowała budynek  lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy o przeniesienie własności lokalu  oraz koszty sądowe                                   w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 3. Po śmierci członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust. 1 – jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym wypadku uznaje się, że wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
 4. W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu – księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księga wieczystą dla odrębnej własności lokalu, zgodnie z art. 241 ust. 2 ustawy                      z dnia  6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 • 75

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności tego lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

 • 76
 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu.
 2. W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi przysługuje roszczenia o przyjęcie w poczet członków tej spółdzielni.
 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2 należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • 77
 1. Postanowienia §§ 56 – 73 i 75 – 76 stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, garaży i lokali użytkowych.
 2. Na pisemne żądanie członka albo osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu i po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w par. 74 ust. 1 , Spółdzielnia  jest obowiązana przenieść na te  osoby ułamkowy udział we współwłasności garażu, przy zachowaniu zasady - że udziały przypadające na każde miejsce postojowe  są równe.

 

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu i po dokonaniu przez niego spłat,                           o których mowa w § 74 ust. 1, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na niego ułamkowy udział we współwłasności garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające  na każde miejsce postojowe są równe.

 1. Koszty ustanowienia odrębnej  własności wielostanowiskowego garażu, stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 2, w szczególności koszty zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej i wpisu do tej księgi - pokrywają   w odpowiednich  ułamkowych częściach  te osoby.

Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu, stanowiącego współwłasność członków, o których mowa w ust. 2,  w szczególności koszty zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej i wpisu do tej księgi pokrywają                         w odpowiednich częściach ułamkowych ci członkowie.

 1. Postanowienia paragrafu 74  3 stosuje się odpowiednio.            

       Postanowienia § 74  ust. 3 i 4  stosuje się odpowiednio.

 •   771
 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

 

 1. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

 1. Po śmieci najemcy, który wystąpił z żądaniem określonym w ust. 1 i brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, że wniosek o przeniesienia własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

 

 IX.1  ZAMIANA  LOKALI

 

 • 772

 

 1. Dopuszczona jest możliwość dokonania zamiany lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
 2. Zamiana lokali mieszkalnych dokonywana między członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.
 3. Zamiana lokali o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego dokonywana pomiędzy członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga pisemnej zgody Zarządów obu spółdzielni.

 

IX2.  ROZLICZENIA  Z TYTUŁU DODATKOWEGO                                                       WYPOSAŻENIA  LOKALU

 

 • 773

 

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników lokali na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.
 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokalu wymaga zgody Spółdzielni, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcyjno-użytkowym lub zmianami konstrukcyjnymi i nie jest wykonywane przez Spółdzielnię.
 3. W przypadku uzyskania lokalu z nowych inwestycji, rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokalu dokonywane jest w ramach wkładu wnoszonego do Spółdzielni na podstawie umowy o budowę lokalu.
 4. W przypadku zwolnienia lokalu i pozostawienia go do dyspozycji Spółdzielni, rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokalu jest uwzględniane w operacie szacunkowym przy ustalaniu wartości rynkowej tego lokalu i waloryzacji wkładu dokonywanej na podstawie tego operatu.
 5. W przypadku zamiany lokali za pośrednictwem Spółdzielni, rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokalu powinno być dokonywane bezpośrednio pomiędzy osobami zwalniającymi i nabywającymi lokal.

 

 

 1. LOKALE UŻYTKOWE - ( §§ 78 - 82 ) - skreślony
 2. GARAŻE - ( §§ 83 – 87 ) - skreślony

XII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

 • 88
 1. Organami Spółdzielni są:

         A/ Walne Zgromadzenie

         B/ Rada Nadzorcza

         C/ Zarząd

 

 1. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 lit. B i C dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 

 1. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w organie Spółdzielni, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według w/w zasad.

 

 1. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni  i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

 1. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy tych organów.

 

 1. WALNE ZGROMADZENIE
 • 89
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych  pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Osoba małoletnia oraz osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego przedstawiciela ustawowego                  lub kuratora.

    Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

2a. Do pełnomocnika i pełnomocnictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2b. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni.

2c. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie  pod rygorem nieważności, a jego oryginał złożony przy podpisywaniu listy obecności i dołączony do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2d. Treść pełnomocnictwa jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia,  która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału                           w obradach.

2e. Wszystkie prawidłowo złożone pełnomocnictwa wpisywane są na listę pełnomocnictw. Lista ta zawiera imię i nazwisko mocodawcy, adres jego lokalu                      w zasobach Spółdzielni oraz imię i nazwisko pełnomocnika. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia. Odczytanie listy powinno być uwzględnione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Po odczytaniu – lista pełnomocnictw podlega zamknięciu i od tej chwili w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą uczestniczyć pełnomocnicy nie ujęci na liście.

 2f.  Przepisu art. 36  § 3 Prawa spółdzielczego nie stosuje się.

 2g. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

 2h. Pracownik Spółdzielni może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu tylko jeżeli jest również członkiem Spółdzielni.

 2i. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście                                 i równocześnie jako pełnomocnik innego członka.

           2j. Osoba  małoletnia  oraz  osoba  o  ograniczonej   zdolności   do  czynności  prawnych

                bierze    udział     w     Walnym     Zgromadzeniu     przez   swojego    przedstawiciela  

                ustawowego  lub  kuratora.

 1. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

     Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 2. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub z pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
 • 90
 1. Jeżeli liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 osób, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części.

 

 1. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, z tym że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
 • 91

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1/ - uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni

2/ - wybór i odwoływanie członków Rady

3/ - rozpatrywanie sprawozdań Rady, Zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach

4/ - uchwalanie Regulaminu Rady

      uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków i  Regulaminu Rady Nadzorczej

5/ - udzielanie absolutorium członkom Zarządu

6/ - podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat

7/ - podejmowanie uchwał w sprawie zbycia zakładu lub zbycia nieruchomości

8/ - rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie

9/ - podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni

10/ - rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady podjętych w pierwszej instancji

11/ - uchwalanie zmian statutu Spółdzielni

12/ - oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

13/- wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

14/ - podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych lub wystąpienia z nich

15/ - podejmowanie uchwał o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym gospodarczym oraz w sprawie zasad gospodarki finansowej tych osiedli

16/ - podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni                       ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań                        w tym zakresie

 • 92
 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku - w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

 1. Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

 

 1. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:

                 1/ - Rady Nadzorczej

                 2/ - przynajmniej 1/5 liczby członków Spółdzielni

 1. Żądanie zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
 2. W wypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.
 3. Jeżeli Zarząd nie dotrzyma terminu określonego w ust. 1 lub 5, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza – na koszt Spółdzielni.
 • 93
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

1a. Pisemne zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się członkom Spółdzielni poprzez włożenie ich do wszystkich skrzynek pocztowych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni, a także, dodatkowo, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w każdej klatce schodowej i w  siedzibie Spółdzielni  oraz poprzez zamieszczenie pełnego tekstu zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni.

 1. Projekty uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 3. Członek ma prawo zgłaszania na piśmie poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 • 94
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu albo inna osoba będąca członkiem Rady lub Zarządu.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić
  w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 

 • 95
 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 93. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 3. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub Statut wymagają większości kwalifikowanej .
 5. Do podjęcia uchwały o zwolnieniu członków z wpłat na fundusz remontowy Spółdzielni wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów podjęta w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 6. Do podjęcia uchwały, o której mowa w § 91 pkt 7 wymagana jest większość głosów oddana przez członków Spółdzielni, obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

6a. Kwalifikowana większość głosów wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie:

 1. zmiany Statutu – 2/3 głosów
 2. odwołania członka Rady  Nadzorczej oraz członka Zarządu,                                w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie – 2/3 głosów                               
 3. połączenia spółdzielni - 2/3 głosów
 4. likwidacji spółdzielni -   3/4  głosów               
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za ” lub „przeciw" uchwale, a liczbę osób wstrzymujących się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia.
 6. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

8a. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwoływania członków Rady. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka – może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo żądania uchylenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu.
 5. Jeżeli powództwo o uchylenie uchwały wytacza Zarząd - Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika przez Radę Nadzorczą – sąd ustanawia dla Spółdzielni kuratora.
 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zaś powództwo wnosi członek, który był nieobecny na Walnym Zgromadzeniu wskutek jego wadliwego zwołania – termin sześciu tygodni liczy się od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale – nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała została podjęta. Jeżeli Statut wymaga zawiadomienia członka o uchwale – termin sześciotygodniowy biegnie od dnia zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
 7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę – ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni i wszystkich jej organów.
 • 96

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, przeprowadzania wyborów i odwoływania członków Rady określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

 • 97
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący
  i sekretarz.
 2. Protokoły obrad są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły przechowuje Zarząd co najmniej przez dziesięć lat.
 4. RADA NADZORCZA
 • 98
 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 • 99
 1. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Nieobecność kandydata na Walnym Zgromadzeniu nie wyklucza możliwości jego wyboru, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na kandydowanie.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata i liczy się od daty Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do dnia Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru Rady na następną kadencję.
 3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Osoba, która była członkiem Rady przez dwie kolejne kadencje, może być wybrana ponownie na członka tego organu najwcześniej po upływie okresu obejmującego co najmniej jedną kadencję.
 4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania przez członka Rady Nadzorczej stosunku pracy ze Spółdzielnią, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję społecznie.
 • 991
 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w wypadku:

 1/ - odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie

 2/ - zrzeczenia   się   mandatu,   które   staje  się   skuteczne    po   dojściu  do  wiadomości

       Walnego  Zgromadzenia.

 3/ - ustania członkostwa w Spółdzielni

 4/ - nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią

 1. Na miejsce członka Rady, którego mandat wygasł w czasie kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na okres do końca kadencji.
 • 100
 1. Do zakresu działania Rady należy:

1/ - wybór i odwołanie Prezesa, Zastępcy Prezesa i Członka Zarządu Spółdzielni

2/ - nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni

3/ - uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

4/ - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i obciążania nieruchomości, nabycia zakładu, nabycia lub zbycia innych środków trwałych w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządzania

5/ - rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu

6/ - rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność administracji

7/ - zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 92 ust. 6

8/ - podejmowanie uchwal w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni

       skreślony

9/ - podejmowanie uchwał co do wszelkich czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady,              w tym Przewodniczący i jego Zastępca

10/ - uchwalanie regulaminów: przydziału i zamiany mieszkań, porządku domowego
i współżycia mieszkańców oraz innych, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia

11/ - uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej
i kulturalnej

12/ - zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni

 1. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. W sprawozdaniu powinny być przedstawione w szczególności wyniki kontroli i ocena sprawozdań finansowych.

 

 • 101

Regulamin Rady określa jej wewnętrzną strukturę, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady.

 1. ZARZĄD
 • 102
 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech osób wybranych przez Radę na czas nieokreślony.
 3. Z członkiem Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
 4. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać członka Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 5. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
 6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 • 103

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie oraz w statucie dla innych organów Spółdzielni, w szczególności:

1/ - podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich

      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków w odniesieniu do osób, którym przysługuje odrębna własność lokalu

2/ - sporządzenie projektów planów gospodarczo - finansowych i innych planów działalności Spółdzielni

3/ - prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych

4/ - zabezpieczenie majątku Spółdzielni, sporządzanie rocznych zamknięć finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu

5/ - sporządzanie projektów podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat

       sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań finansowych, a także sporządzanie projektów podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu

6/ - zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno-organizacyjnej organom Samorządu Mieszkańców, działającym na terenie osiedla Spółdzielni

7/ - zawieranie umów  o  budowę  lokalu,  o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  oraz                     o przeniesienie własności lokalu, a także umów  najmu lokali i umów dzierżawy gruntów

8/ - zwoływanie Walnego Zgromadzenia

9/ - zlecanie przeprowadzenia lustracji

10/ - udzielanie pełnomocnictw

 • 104

Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia zakładu bądź                   do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 • 105
 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. Oświadczenie składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione składają swoje podpisy.
 2. Oświadczenia pisemne, skierowane do Spółdzielni złożone w jej lokalu albo jednemu
  z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny wobec Spółdzielni.
 • 106

Regulamin Zarządu określa podział czynności między członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.

 1. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZĄDU
 • 107
 1. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W takim wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu przez czas pełnienia funkcji członka Zarządu.
 2. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz
  w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne, przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności. O uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady rozstrzyga Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
 5. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej.
 • 108
 1. Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni - chyba że nie ponosi winy.
 2. Do odpowiedzialności członków Rady i Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania - wynosi ona, w stosunku do członków Rady - kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.
 3. skreślony
 • 109 skreślony
 • 110 skreślony
 • 111 skreślony
 • 112 skreślony

XIII. SPRAWY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ

 • 113
 1. Spółdzielnia  prowadzi   działalność   na   podstawie   ustawy  z dnia 15 grudnia  2000 r.                                  o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Działalność Spółdzielni stanowi tylko działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a w ramach tej działalności:

 a/ - eksploatacja zasobów mieszkaniowych i użytkowych

 b/ - gospodarka funduszem remontowym

 c/ - działalność inwestycyjna budownictwa mieszkaniowego

 d/ - inna działalność na cele związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi

 1. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
 2. Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytem bankowym i innymi środkami finansowymi.
 3. Za swoje zobowiązania Spółdzielnia odpowiada całym majątkiem.
 • 114
 1. Fundusze Spółdzielni stanowią:

1/ - fundusz udziałowy

       fundusz udziałowy, wyposażony w środki zgromadzone na dzień 9 września 2017 r., tj. na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

2/ - fundusz zasobowy

3/ - fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych

4/- fundusz remontowy

      fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, powstający z wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni,  a także  z innych źródeł określonych w przepisach prawa.

1a.   Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.   

        Obowiązek   świadczenia  na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie  

        będących  członkami  Spółdzielni  oraz osób  nie będących członkami Spółdzielni, którym

        przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

       Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni i właścicieli lokali   

        nie  będących członkami Spółdzielni.

1b.  Szczegółowe    zasady   dotyczące    funduszu     remontowego     określa   Regulamin  

       tworzenia   i   wykorzystania   funduszu   remontowego,    uchwalony    przez    Radę

       Nadzorczą.

 1. Spółdzielnia może tworzyć fundusze celowe.
 2. Koszty i przychody całokształtu działalności Spółdzielni wg art. 42 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są gromadzone jako:

 1/ - koszty i przychody operacyjne, w tym pozostałe koszty i przychody operacyjne

 2/ - koszty i przychody finansowe

 3/ - straty i zyski nadzwyczajne

 1. Pozycje wymienione w ust. 3 pkt 1, 2, 3 nie są odrębną działalnością gospodarczą Spółdzielni w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lecz rodzajem klasyfikacji kosztów i przychodów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 2. Rozliczenie całokształtu działalności następuje w świetle przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rozliczenie nadwyżki lub niedoboru ( różnicy przychodów i kosztów w całokształcie działalności Spółdzielni w następnym roku ) polega na:

 1/ - w przypadku nadwyżki – jej zagospodarowanie przeznaczone jest na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi następnego roku, co powoduje tzw. działalność bezwynikową . Nadwyżka może być przeznaczona na fundusz remontowy inne fundusze Spółdzielni.

 2/ - w przypadku niedoboru – jego pokrycie polega na planowaniu i realizacji wyższych przychodów od kosztów następnego roku ( uwzględniając nadwyżkę roku ubiegłego ) powodujące tzw. działalność bezwynikową.

 • 115

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości, nie uregulowanych
w statucie, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy                             o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o rachunkowości.

 • 116
 1. Rokiem obrachunkowym w Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
 2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają sprawdzeniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwalę w tym zakresie podejmuje Rada.
 4. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Walnego Zgromadzenia, w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z ich treścią.
 5. Nadwyżkę bilansową Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na:
 6. fundusz zasobowy
 7. sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni
 8. zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.
 9. Stratę bilansową pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie z funduszu udziałowego, a następnie z funduszu remontowego.
 • 117 skreślony

 

XIV. LUSTRACJA

 • 118
 1. Spółdzielnia obowiązana jest, przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

1a. W okresie budowania budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy, a także                    w okresie gdy Spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji – lustrację przeprowadza się  corocznie.

1b. Jeżeli Spółdzielnia  nie  podda  się  badaniu  lustracyjnemu, o  którym  mowa  w  ust. 1a –

      związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub  Krajowa Rada Spółdzielcza

      przeprowadza z  własnej  inicjatywy  badanie  lustracyjne  działalności Spółdzielni   na jej

      koszt.

 1. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Walnego Zgromadzenia.

2a. Celem lustracji jest:

 1/- sprawdzenie przestrzegania przez Spółdzielnię przepisów prawa i postanowień Statutu

 2/ - sprawdzenie, czy działalność Spółdzielni prowadzona jest w interesie jej członków

 3/ - kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych

 4/ - wskazywanie na nieprawidłowości w działalności organów Spółdzielni

 5/ - udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności Spółdzielni

 1. Spółdzielnia zleca odpłatne przeprowadzenie lustracji Związkowi Rewizyjnemu, w którym jest zrzeszona lub Krajowej Radzie Spółdzielczej .
 2. Lustratora wyznacza Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne, wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Kryteria kwalifikacyjne oraz tryb przeprowadzenia lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza.
 3. Lustratorem nie może     być    osoba    będąca    członkiem    zarządu jakiejkolwiek   spółdzielni  mieszkaniowej,  prokurentem,  likwidatorem, a   także  zatrudniony  lub  świadczący   usługi   na   rzecz   jakiejkolwiek  spółdzielni mieszkaniowej  główny księgowy, radca prawny lub adwokat.   Zakaz ten  stosuje  się  także   do  innych osób, o  ile podlegają członkowi   zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu.
 • 119
 1. Lustrator jest obowiązany zawiadomić Radę i Zarząd o rozpoczęciu lustracji. Członkowie Rady są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji.
 2. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa Radzie i Zarządowi. Protokół ten ma moc dokumentu urzędowego. Protokół z lustracji przechowuje Zarząd przez dziesięć lat.
 3. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
 4. Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i Radzie Nadzorczej
 5. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacje o realizacji wniosków polustracyjnych.
 6. Na żądanie członka Spółdzielni – Zarząd obowiązany jest udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne i informację o ich realizacji.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 120

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy prawa spółdzielczego oraz przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio  przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.  – Prawo spółdzielcze, z wyjątkiem przepisów dotyczących wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni  i wykreślenia                         z rejestru członków spółdzielni, a także przepisów dotyczących udziałów i wpisowego  oraz przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 Statutu, a ponadto przepisy ustawy                       z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych( tekst jednolity -                                  Dz. U. 2013.1222 )  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.