Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

Regulamin napraw i konserwacji wnętrz lokali

Uchwała nr 35 / 2004 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu napraw i konserwacji wnętrz lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

Na podstawie § 100 ust.1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Regulamin napraw i konserwacji wnętrz lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu określa podstawowe zasady prowadzenia prac konserwacyjnych, napraw i remontów oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

§ 2.

Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy:

1) instalacji gazowej z wyłączeniem kuchenki gazowej,

2) instalacji elektrycznej z wyłączeniem gniazd, wyłączników, oprawek lampowych oraz zabezpieczeń elektrycznych,

3) instalacji wodno - kanalizacyjnej z wyłączeniem baterii umywalkowych i wannowych, spłuczek sedesowych, umywalek i zlewozmywaków oraz elementów ich wyposażenia, wanny, brodzików prysznicowych, sedesu itp.

4) instalacji centralnego ogrzewania,

5) polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek nie wykonania napraw należących do obowiązku Spółdzielni (np. usunięcie zacieków powstałych w wyniku nieszczelności dachu itp.).

§ 3.

1. Naprawy, o których mowa w § 2, finansowane są z funduszu remontowego Spółdzielni.

2. Koszty napraw wykonywanych wewnątrz lokali wychodzące poza zakres określony w § 2 obciążają użytkowników zajmujących te lokale.

3. Jeżeli konieczność wykonania napraw w lokalu wynika z ewidentnej winy użytkownika, ponosi on koszt naprawy.

§ 4.

1. Do podstawowego zakresu napraw i konserwacji wykonywanych wewnątrz lokali przez ich użytkowników należy:

1) malowanie (tapetowanie) sufitów i ścian,

2) konserwacja i odnawianie stolarki drzwiowej i okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej lokalu,

3) zabezpieczenie przed korozją grzejników, rur i innych elementów metalowych w lokalu,

4) konserwacja, naprawy i wymiany podłóg,

5) malowanie elementów metalowych balkonów,

6) naprawy wyposażenia techniczno - sanitarnego (np. spłuczka, krany, gniazda wtykowe, przełączniki itp.) w lokalu łącznie z wymianą tych elementów wyposażenia,

7) naprawy i wymiany kuchenek gazowych i elektrycznych.

2. Prace konserwacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 do 5 należy wykonywać w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 lata eksploatacji.

3. Naprawy i konserwacja wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków użytkownika lokalu mogą być wykonane na zlecenie i koszt użytkownika lokalu przez Spółdzielnię.

§ 5

Traci moc Regulamin napraw wnętrz lokali uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 3 marca 1998r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.