Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

Regulamin porządku domowego

                                                        Załącznik do Uchwały nr 10/2013

                                                        Rady Nadzorczej SM KSP w Toruniu

                                                        z dnia  11.12.2013r.

 

 

 

                                            R E G U L A M I N

 

                          P O R Z Ą D K U    D O M O W E G O

 

 

   Na podstawie  art. 46 par. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r . – Prawo spółdzielcze  ( tekst jednolity – Dz. U.  z 2003 r., Nr 188, poz. 1848  ze zm. ) oraz  par. 100 ust. 1 pkt 10   Statutu SM KSP  w  Toruniu,  uchwala się, co następuje:

 

Par. 1

 

Tworzy się Regulamin Porządku Domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

 

Par. 2

 

1.Przestrzeganie postanowień Regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni  oraz członków Spółdzielni i innych użytkowników lokali, zwanych w dalszej części Regulaminu             „ użytkownikami  lokali ”.

2.Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, a także zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu.

 

Par. 3

 

 Administracja Spółdzielni  oraz wszyscy użytkownicy lokali, należących do zasobów Spółdzielni, obowiązani są dbać o należyty stan techniczny budynków i urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie, pomieszczeń służących do wspólnego używania                     ( np. klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, itp. ),  a także o porządek              i estetykę w otoczeniu budynków.

 

Par. 4

 

1. Administracja Spółdzielni obowiązana jest w szczególności do:

 

    a/ zapewnienia  oświetlenia  budynków,  klatek  schodowych, korytarzy piwnicznych, dojść

        do miejsc parkingowych oraz terenów osiedla

    b/  zapewnienia dogodnych dojść do budynków ( chodników, schodów, podjazdów, itp. )

    c/ wyraźnego oznakowania budynków

    d/ przeprowadzania  okresowych  przeglądów  klatek  schodowych i korytarzy piwnicznych   

        w celu sprawdzenia ich stanu technicznego  oraz przestrzegania przepisów  bhp. i ppoż.

    e/ zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych 

    f/ oznakowania administracyjnych rozdzielni elektrycznych

    g/ oznakowania głównych zaworów instalacji gazowej.

2 .Administracja Spółdzielni  umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej każdego budynku gablotę z ogłoszeniami dla mieszkańców, zawierającą aktualne informacje, w tym:

    a/ numer telefonu gospodarza  domu

    b/ adres, godziny pracy i numer telefonu Zarządu i administracji  Spółdzielni

    c/ adres i numer telefonu służb technicznych  Spółdzielni

    d/ numery telefonów służb miejskich

    e/ bieżące ogłoszenia

3. Gospodarze budynków, zatrudnieni na zlecenie Spółdzielni, wykonują prace związane         z utrzymaniem porządku i  czystości w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego używania oraz wokół budynków, obejmujące w szczególności:

          a/ sprzątanie chodników  oraz terenu przyległego do budynku

          b/ sprzątanie   korytarzy   piwnicznych,   suszarni,   wiatrołapów,   itp. oraz mycie drzwi

              wejściowych do budynków

          c/ utrzymywanie czystości w wolnostojących boksach śmietnikowych

          d/ w okresie  zimy   -   usuwanie   śniegu  i   lodu  z  chodników  przy  budynkach   oraz

              posypywanie przyległego tereniu piaskiem i solą

Par. 5

 

1 .Obowiązkiem użytkowników lokali jest:

 

   a/ dbałość  o   prawidłowy   stan   techniczny   zajmowanego   lokalu,  w   szczególności                   

       o urządzenia sanitarno-techniczne, ściany, podłogi, stolarkę okienna i drzwiową

    b/ natychmiastowe  zgłaszanie  do  Administracji  Spółdzielni   lub   służb technicznych

        zauważonych awarii lub uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku

        lub jego otoczeniu

    c/ udostępnienie   lokalu    w   sytuacjach   awaryjnych,  a   także   w   celu    wykonania

        niezbędnych  napraw,  remontów  i  konserwacji   oraz  w  celu  dokonania odczytów                       

        z mierników indywidualnych

    d/ utrzymywanie   czystości   na   klatkach    schodowych,    obejmujące   cotygodniowe

        zamiatanie oraz zmywanie schodów i podestów kondygnacji,  na  której  usytuowany

        jest lokal, w kolejności ustalonej przez użytkowników lokali

 1. W przypadku zauważenia zachowań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni,  zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu ludzi albo grożących utratą bądź uszkodzeniem mienia – użytkownicy lokali powinni podjąć interwencję w celu zaprzestania tych działań  i w każdym takim przypadku zgłosić zauważone zdarzenie do Administracji Spółdzielni.

3. W  razie stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej w zajmowanym lokalu, obowiązkiem użytkownika lokalu jest natychmiastowe zamknięcie zaworu dopływu gazu przy kuchence lub zaworu przed gazomierzem oraz niezwłoczne powiadomienie o stwierdzonej nieszczelności pogotowia gazowego, pogotowia technicznego  oraz Administracji Spółdzielni.

 1. Użytkownicy lokali obowiązani są do zachowywania się na terenie budynku i osiedla            w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom, a w szczególności do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.oo  do 6.oo.
 2. Osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mogą podjąć decyzję o zamianie obowiązku osobistego sprzątania klatki schodowej na odpłatne zlecenie wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 lit. d/ Regulaminu,  firmie sprzątającej, wskazanej przez Zarząd Spółdzielni. Do podjęcia takiej decyzji konieczna jest zgoda wyrażona na piśmie przez                  osoby posiadające prawo do co najmniej  80% lokali w danej klatce schodowej, przy czym zgoda odnosząca się do jednego lokalu traktowana jest jako jeden głos, bez względu na to, ilu osobom przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, a przy obliczaniu wymaganych 80% liczby lokali uzyskany ułamek zaokrągla się w górę do pełnej  liczby całkowitej.

W przypadku przedłożenia takiej zgody  Zarządowi, decyzja o powierzeniu sprzątania klatki schodowej firmie zewnętrznej będzie wiążąca dla wszystkich mieszkańców danej klatki                     i obowiązek ponoszenia opłaty z tego tytułu – w ramach miesięcznych opłat za używanie lokalu – będzie obciążał wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w tej klatce.

Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia do Zarządu Spółdzielni wpłynie pisemne oświadczenie, z którego wynikać będzie, że zgodę na dalsze odpłatne sprzątanie klatki schodowej wyraża mniej niż   wymagane 80% lokali, Zarząd wypowie tę umowę, a po jej rozwiązaniu sprzątanie klatki chodowej odbywać się będzie według zasad określonych  w ust. 1 lit. d/  Regulaminu.

 

Par. 6

 

Użytkownikom lokali zabrania się:

 

    a/  wychodzenia na dachy budynków bez uzyskania zgody Administracji Spółdzielni

    b/ wyrzucania śmieci i odpadków przez okna i balkony

    c/umieszczania indywidualnych anten radiowych, telewizyjnych i satelitarnych na zewnątrz

       budynku – bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Spółdzielni

   d/ wykonywania   w   zajmowanym    lokalu    napraw   i     przeróbek    instalacji    gazowej                            

       i elektrycznej przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień

   e/ umieszczania lub przechowywania w pomieszczeniach  służących  do  wspólnego  użytku             

      ( klatki    schodowe,   korytarze    piwniczne,   suszarnie   itp. )  rowerów,    motorowerów,

      motocykli, mebli, sprzętów domowych itp.

   f/ przechowywania   w   piwnicach,   schowkach   lub   garażach   materiałów łatwopalnych,

      wybuchowych  lub  żrących,   rzeczy  gnijących,  rozkładających  się  lub  wydzielających

      nieprzyjemną  woń,   a  także  rzeczy  mogących  stanowić   pożywienie  dla   gryzoni  lub

      insektów

   g/ pozostawiania    zapalonych   świateł   w    pomieszczeniach    służących   do   wspólnego

       korzystania   oraz   podłączania   tam  -   bez  zgody  Administracji Spółdzielni  -   innych

       odbiorników prądu

   h/ blokowania  włączników  światła  na  klatkach  schodowych,  powodującego uszkadzanie

       automatów schodowych oraz nieuzasadnione straty energii elektrycznej

   i/ używania otwartego ognia w piwnicach, na klatkach schodowych itp. pomieszczeniach

   j/ wrzucania   do   muszli    ustępowej   śmieci ,  waty,   szmat,   itp.  opakowań,    mogących

      spowodować zapchanie instalacji kanalizacyjnej

 

Par. 7

 

 1. Wszyscy użytkownicy lokali, wchodzący i wychodzący z budynku, powinni zamykać za sobą drzwi wejściowe. Blokowanie samozamykaczy oraz wkładek zamków jest zabronione.
 2. W razie wybuchu pożaru – bez względu na jego rozmiar – należy natychmiast zawiadomić straż pożarną oraz Administrację Spółdzielni.
 3. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno się odbywać w taki sposób, aby nie dopuścić do zalania elewacji budynku, a także balkonów i okien na niższych kondygnacjach.
 4. Trzepanie dywanów, chodników itp., może odbywać się jedynie w miejscach na ten cel przeznaczony i tylko w godzinach od 8.oo do  oo.
 5. Opiekę nad zielenią wokół budynków powinni sprawować wszyscy mieszkańcy wspólnie z Administracją Spółdzielni i nie dopuszczać do jej dewastacji.
 6. Uciążliwe prace remontowe w budynku mogą być prowadzone w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
 7. Prace wyburzeniowe oraz inne wykonywane przy użyciu sprzętu typu młoty udarowe, wiertarki,, cykliniarki itp., powinny być wykonywane od godz. 800 do godz. 18.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych przypadających w danym tygodniu.

 

Par. 8

 

 1. Użytkownicy lokali posiadający zwierzęta domowe, powinni zapewnić im odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych  oraz naprawiać szkody wyrządzone przez ich zwierzęta w budynkach i na terenach należących do Spółdzielni.
 1. Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych  do piaskownic lub na miejsca zabaw dla dzieci.
 2. Hodowla zwierząt w mieszkaniach bądź w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na terenie osiedla jest zabroniona.
 3. W celu zachowania odpowiednich warunków sanitarnych zabrania się dokarmiania kotów w piwnicach budynków.

 

Par. 9

 

 1. Wobec osób, które w sposób rażący lub uporczywy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, czyniąc przez to uciążliwym korzystanie z innych lokali, organy Spółdzielni mogą zastosować sankcje przewidziane w Statucie – do wykluczenia ze Spółdzielni włącznie ( par. 11 ust. 2 pkt 3 Statutu ) oraz podjąć stosowne kroki na drodze sądowej.
 1. Użytkownicy lokali ponoszą odpowiedzialność  w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu zarówno za działania własne , jak również działania  osób zamieszkujących z nimi w lokalu na stałe lub czasowo.
 2. Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez  małoletnie dzieci na terenie Spółdzielni.

 

Par. 10

 

Traci moc Regulamin Porządku Domowego uchwalony przez Radę Nadzorczą SM KSP          w Toruniu  w dniu  28 marca 2012r.

 

Par. 11

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.