Spółdzielnia Mieszkaniowa Komendy Straży Pożarnej

Regulamin rozliczania CO

 

UCHWAŁA nr  37 / 2004 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie  Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

 

Na podstawie §  100 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 1.

Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnie dostarczanej ciepłej wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu.

§ 2.

Skróty użyte w treści regulaminu oznaczają:

1) c.o. - centralne ogrzewanie

2) c.c.w. - centralnie dostarczaną ciepłą wodę użytkową

§ 3.

Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się:

1) powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o.

2) powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o., a wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń ( np. przedpokój, łazienka, wc itp. ).

2. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie:

1) balkonów, loggii i tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, pralni, suszarni domowych, wózkowni

2) powierzchni piwnic przynależnych do lokali użytkowych, jeżeli piwnica nie jest wyposażona w instalację centralnego ogrzewania oraz nie może być ogrzewana pośrednio ciepłem z przyległych pomieszczeń.

3. Przez powierzchnię objętą dostawą centralnej ciepłej wody rozumie się:

1) powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych wyposażonych w instalację c.c.w. 

2) powierzchnię lokali użytkowych posiadających instalacje c.c.w.

§ 4.

Za lokale opomiarowane z punktu widzenia rozliczeń energii cieplnej uważa się lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła, wodomierze i czujniki TUR Andersona.

§ 5.

1. Do rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i ccw przyjmuje się okres 12 miesięcy.

2. Pierwsze rozliczenie c.o. obejmuje okres od zasiedlenia nowo oddanego lokalu do końca roku kalendarzowego zaś kolejne okresy rozliczeń obejmują miesiące od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. Ostateczne rozliczenie kosztów dostawy energii z użytkownikami lokali następować będzie w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku.

4. Odczyty indywidualnych wodomierzy lub liczników ciepła dokonywane są przez osoby upoważnione przez Zarząd (pracownicy Spółdzielni lub pracownicy firmy rozliczającej) w terminach kwartalnych.

5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, użytkownik obejmujący lokal przyjmuje prawa i obowiązki z tytułu rozliczenia kosztów c.o.

6. Każdy użytkownik lokalu ma prawo odwołać się do Zarządu Spółdzielni od przedstawionego mu rozliczenia kosztów c.o. i c.c.w. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane.

7. W przypadku gdy suma opłat zaliczkowych jest mniejsza od kosztów c.o. lub c.c.w. przypadających na dany lokal – użytkownik obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę po dostarczeniu przez Spółdzielnię wyliczenia.

8. Jeżeli suma opłat zaliczkowych przewyższy koszty dostawy energii cieplnej przypadającej na dany lokal za okres rozliczeniowy – nadwyżka po potraceniu ewentualnych zaległości wobec Spółdzielni zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat eksploatacyjnych.

9. Na indywidualny wniosek użytkownika, decyzją Zarządu Spółdzielni, nadpłata może być wypłacona, o ile terminowo i systematycznie uiszcza on należności wobec Spółdzielni.

10. Zmiany w instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej, a koszty związane ze zmianami w instalacji centralnego ogrzewania, dokonanymi na wniosek użytkownika lokalu posiadającego tytuł prawny do niego, obciążają tego użytkownika.

 

Rozdział 2.

Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie.

§ 6.

1. Użytkownik lokalu wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu centralnego ogrzewania w okresie od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę zajmującą lokal spółdzielczy na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, odrębnej własności, umowy najmu, jak również osoby bez tytułu prawnego do lokalu.

§ 7.

1. Wysokość zaliczek za dostawę energii cieplnej do budynków ustala się indywidualnie na każdy budynek.

2. Opłaty zaliczkowe na centralne ogrzewanie ustala Zarząd Spółdzielni, a zatwierdza Rada Nadzorcza, w formie stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanego zużycia ciepła i obowiązujących stawek taryfowych za energię cieplną.

3. Opłaty zaliczkowe mogą zostać zmienione w przypadku zmiany warunków dostaw ciepła mających wpływ na wysokość kosztów np. zmiany stawek taryfowych, zwiększenia zużycia ciepła na skutek dłuższego sezonu grzewczego lub niższych temperatur w porównaniu z przewidywaniami przy ustalaniu poprzednich opłat itp. Zmianę wysokości opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie wprowadza Zarząd Spółdzielni po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

 

Rozdział 3.

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

§ 8.

1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują:

1) globalne koszty zakupu energii cieplnej u dostawców lub koszty wytworzenia energii w kotłowni własnej,

2) koszty odczytu i rozliczenia ciepła (dotyczy mieszkań rozliczanych wg podzielników, liczników ciepła, wodomierzy i czujników TUR Andersona),

3) koszty eksploatacyjne - dla kotłowni własnych

2. Globalne koszty zakupu energii cieplnej u dostawców energii obejmują:

1) Opłatę stałą, na którą składa się:

a) opłata za moc zamówioną stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców

b) opłata za przesył, stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców

c) opłata abonamentowa

2) Opłatę zmienną, na którą składa się:

a) opłata za zużytą energię stanowiącą iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie grzewczym wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE

b) opłata za przesył, stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła

c) opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn liczby m3 wody uzupełniającej instalację centralnego ogrzewania i taryfowej stawki 1 m3 nośnika ciepła.

§ 9.

Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są wg odrębnych zasad w ramach czterech grup budynków:

1) budynki ogrzewane ciepłem własnej kotłowni,

2) budynki wyposażone w wodomierze lub liczniki ciepła,

3) budynki wyposażone w czujniki  TUR - Andersona,

4) budynki pozostałe, nie wyposażone w indywidualne urządzenia pomiarowe

5) ponadto piąta grupa to lokale użytkowe , które ze względu na konieczność rozliczania podatku VAT obciążane są miesięcznie zaliczkowo zgodnie z wyliczonym udziałem w nieruchomości.

§ 10.

1. W budynkach posiadających własną kotłownię i indywidualne liczniki ciepła, koszty c.o. rozliczane są według następujących zasad:

1) globalny koszt c.o. i c.c.w. kotłowni własnej obliczany jest jako suma kosztów paliwa i kosztów eksploatacyjnych

2) koszt globalny pomniejszony o wartość podgrzania c.c.w. stanowi kwotę obciążającą budynek kosztami c.o.

a) koszty stałe stanowią 33,3% kosztów c.o. i rozliczane są wg powierzchni użytkowej ogrzewanych lokali

b) koszty zmienne stanowią 66,7% kosztów c.o. i rozliczane są wg wskazań liczników ciepła z uwzględnieniem współczynników korygujących wynikających z dokumentacji budynków.

c) koszty rozliczenia  obciążają każdy lokal indywidualnie

2. W budynkach rozliczanych wg indywidualnych liczników ciepła (wodomierzy) zamontowanych we wszystkich lokalach, koszty c.o. rozliczane są według zasad:

1) koszty stałe wynikające z faktur dostawcy ciepła są rozliczane wg powierzchni użytkowej lokali ogrzewanych centralnie

2) koszty zmienne rozliczane są wg wskazań liczników ciepła (wodomierzy) w danym lokalu i ustalane są  poprzez podzielenie sumy opłat zmiennych w okresie rozliczeniowym przez sumę zużytej c.w. wynikającą z odczytów indywidualnych wodomierzy w danym budynku przy zastosowaniu współczynników korygujących, uwzględniających niekorzystne położenie mieszkania:

a) parter – 0,95

b) mieszkanie szczytowe 0,95

c) ostatnia kondygnacja – 0,95

d) połączenie parter i szczytowe – 0,9

e) połączenie ostatnia kondygnacja i szczytowe – 0,9

3. W budynkach wyposażonych w czujniki TUR - Andersona we wszystkich lokalach, koszty c.o. rozliczane są według zasad:

1) koszty stałe wynikające z faktur dostawcy ciepła powiększone o koszty rozliczenia wyliczane są wg powierzchni użytkowej lokali ogrzewanych centralnie.

2) koszty zmienne rozliczane są w stopniodniach z centrali Gt 15; sumę opłat zmiennych za zużytą energię cieplną w ciągu roku rozliczeniowego dzieli się przez sumę zliczonych stopniodni dla wszystkich lokali; wynik mnoży się przez ilość stopniodni dla poszczególnych lokali.

3) rozliczenie wykonuje na zlecenie Spółdzielni specjalistyczna firma.

4. W budynkach nie wyposażonych w indywidualne urządzenia pomiarowe w lokalach koszty c.o. rozliczane są według zasad:

1) podstawą ustalania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych są faktury dostawców energii zawierające opłaty stałe, płatne co miesiąc w okresie rozliczeniowym i opłaty zmienne, płatne w sezonie grzewczym oraz powierzchnia użytkowa lokali.

2) globalne koszty centralnego ogrzewania budynków (stałe i zmienne) podlegają rozliczeniu na poszczególne lokale w proporcji do ich powierzchni użytkowej wg stanu na 31 grudnia.

§ 11.

W sytuacji kiedy uszkodzono urządzenie pomiarowe, plomby na tym urządzeniu lub instalację pomiarową, a użytkownik nie poinformował o tym fakcie w formie pisemnej Spółdzielni w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas użytkownik lokalu  otrzymuje pisemne rozliczenie zawierające:

a) koszty z tytułu wielkości mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) dla danego budynku i koszty abonamentu – jako koszty stałe, rozliczane w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku

b) pozostałe koszty zużycia wyliczone dla całego lokalu wg średniej z trzech najwyższych kosztów ogrzewania w mieszkaniach opomiarowanych w danym budynku i za dany okres rozliczeniowy w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej.

 

Rozdział 4.

Zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody.

§ 12.

1. Użytkownik lokalu wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody i wodomierze wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty w okresie od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody ustala Spółdzielnia w oparciu o analizy zużycia wody w poszczególnych lokalach.

3. Ostateczne rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody z odbiorcami następuje w okresach rocznych.

4. Koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody obejmują:

1) opłatę stałą za zamówioną moc i przesył – koszty stałe rozliczane są wg powierzchni użytkowej lokali

2) opłatę zmienną za zużytą energię cieplną wg licznika c.c.w. – koszty zmienne ustala się przez podzielenie sumy opłat zmiennych przez sumę zużytej c.c.w. wynikającą z odczytów indywidualnych wodomierzy w danym budynku.

5. W sytuacji kiedy uszkodzono wodomierz lub jego plomby, a o powyższych zdarzeniach użytkownik lokalu nie poinformował w formie pisemnej Spółdzielni w trakcie okresu rozliczeniowego kosztów c.c.w. obciążenie następuje na podstawie średniego zużycia rocznego dla danego lokalu.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe.

§ 13.

Traci moc „Regulamin rozliczenia kosztów zużycia ciepła” uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu dnia 1 stycznia 2000 r.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.